การเสวนา หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร? ทำไมต้องรู้”

04-Why-is-it-important-to-know-about-conflicts-of-interest
ข่าวการมีส่วนร่วมจากภายนอก

การเสวนา หัวข้อ “ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร? ทำไมต้องรู้”

ประเด็นในการมีส่วนร่วม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเสวนา เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร? ทำไมต้องรู้! (Conflict  of  interest) ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และนายอาริยารักษ์ จันทะเขต หัวหน้างานวินัยและคดี กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีความตระหนักรู้และพึงระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น ภายในงานมีบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

วิทยากร
1. นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายอาริยารักษ์ จันทะเขต หัวหน้างานวินัยและคดี กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลจากการมีส่วนร่วม
จากการจัดงานเสวนา เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร? ทำไมต้องรู้! (Conflict  of  interest) ทำให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้มีความตระหนักรู้และพึงระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
– บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนามีความตระหนักถึงผลเสียของผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น
– บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร