Thailand Web Stat Truehits.net
They told their experiences.

Alumni Idol

MUIC > Alumni > Alumni Idol

MUIC Alumni Idol features video interviews with selected achiever alumni of MUIC. Listen and be inspired with stories of their success!

MUIC Alumni Idol: ผู้สร้างสรรค์ สุดยอดอีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ใหญที่สุดในเอเชีย

“สิ่งนึงที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้คือ การที่เราทำในสิ่งที่เรารัก การที่เรารักในสิ่งที่เราทำนั้น คุณจะมีความอดทน เวลาเราเจอปัญหา เราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เราจะรู้สึกมี power กับงานอยู่เสมอ ถึงแม้จะทำมาเป็น 20 ปี เราจะยังรู้สึกสนุก ยังท้าทายอยู่ ยังรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำอีกมาก”

ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์

MUIC Alumni Idol: From a BBA Student to a Psychologist

“Just come with an open mind because you never know what you are going to fall in love with, how useful you are going to be. Sometimes we forget about how resourceful we are and how useful we are to other people and to the community at large.” – Dr. Suniti Barua (21 January 2019)
Dr. Suniti Barua (3971385)

MUIC Alumni Idol:
ต่อยอดธุรกิจครอบครัวกับ ‘Air Orchid Supermarket’ กล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย

“ให้คิดว่าคนรุ่นก่อนคือกุนซือ เป็นที่ปรึกษาให้คอยเรียนรู้ และในขณะเดียวกันให้รู้จักการคิดวิเคราะห์เสริมไอเดียอื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป และต้องใจเย็นมีความอดทนเมื่อพบปัญหาก็ค่อยแก้ไข ปัญหาอุปสรรคเป็นเหมือนครูทำให้เรามีความเข็มแข็ง มีส่วนช่วยให้เรารู้จักพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดความสำเร็จของเราในอนาคต”
ไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร (4480457)

MUIC Alumni Idol :
To Be A Medical Student

“Going to Medical School is like going to work, not to school. That means you make sure you are punctual and presentable. It also means you take an active part in pursuing your education. What you achieve each day is up to you, so you give it your best shot.”
Punn Kuhateparuks (5480404)

MUIC Alumni Idol:
ต่อยอดความคิด ธุรกิจครอบครัว

“ทำสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้ว อย่าทำตามกระแส บางทีเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเหล่านั้นเลย ถ้าคิดจะเริ่มทำธุรกิจ ให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุน เราต้องรู้ในสิ่งที่เราอยากจะทำ เราต้องศึกษามันให้ละเอียด เริ่มต้นไม่ต้องใหญ่มาก แต่ต้องรู้ลึกรู้จริง แล้วค่อยขยายธุรกิจไปเรื่อยๆ”
ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ (4280348)

MUIC Alumni Idol:
Ms. Patchari Raksawong (ISDP #9)

“To be anything you dream of becoming requires a lot of hard work. It takes a lot of practices. Whatever it is you want to be, I think you should be brave, get out there, and give it your best”
Patchari Raksawong Kinsperger(3771481)

MUIC Alumni Idol :
ตั้งตัวต่อยอดกับ ANYFRIDAY

“สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันให้ทุกธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงในโลกปัจจุบัน”
ธนภัทร ทั่วไตรภพ (5580980)

MUIC Alumni Idol :
Naren Thongkaow – Founder of MyAdmissions

“I like to challenge people not to fear in doing things. I like to tell them. You do it and regret still much better than regret from not doing it!”
Naren Thongkaow (4780189)