การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เลือกหมวดคำถาม

Menu

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1) นักศึกษาชายไทยที่มีอายุครบกำหนด 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปีที่กระทรวงกลาโหมประกาศให้เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ)

2) ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ในชั้นปีที่ 3

3) อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์

4) นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาแล้วจากสถานศึกษาเดิม ให้ทำการยื่นขอผ่อนผันฯ ใหม่

นักศึกษาสามารถแสดงตนขอใช้สิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน (ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร) ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม (ก่อนปีที่ต้องไปเข้ารับตรวจเลือก) ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

 1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด. 9)  หน้า – หลัง                            จำนวน   3   ชุด
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)           จำนวน   3   ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                จำนวน   3   ชุด
 4. สำเนาบัตรนักศึกษา                                                               จำนวน   3   ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน   3   ชุด
 6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ออกไม่เกิน 15 วันนับถึงวันยื่นหลักฐาน) เป็นฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)                         จำนวน   3   ชุด
 8. สำเนาใบโอนย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี)                                          จำนวน   3   ชุด

โดย ชื่อ – นามสกุล ของผู้ขอผ่อนผัน บิดา มารดา ที่ระบุในเอกสาร ตามข้อ 1 – 3 ต้องตรงกันและเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ยื่นเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร 02-700-5000 ต่อ 1210 email: icsa@mahidol.ac.th

 1. นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล (ชายหรือหญิง)
 2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
 3. ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 4. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้
 5. ต้องมีค่าดัชนีมวลกาย ขนาดรอบตัว น้ำหนักและความสูงตามส่วนสัมพันธ์ และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารกำหนด (เฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1)
 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ต้องรายงานตัวที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา
 2. เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมของทุกปี (ในวันและเวลาราชการ) ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 02-700-5000 ต่อ 1115, 1210

*** ระยะเวลาการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลในปีนั้น ๆ ***

หลักฐานประกอบการสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (สมัครใหม่)

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1.

รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา/หน้าตรง/ไม่สวมหมวก/แว่นดำ)

2 รูป

2.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1 ฉบับ

3.

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

1 ฉบับ

4.

ใบรับรองผลการตรวจร่างกาย (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร)

1 ฉบับ

5.

สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1 ฉบับ

6.

สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำหรับผู้สมัครตรงกับปีที่เรียกเกณฑ์ฯ

1 ฉบับ

7.

*หลักฐานแสดงผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กรณี เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาต่างประเทศ จะต้องยื่น “ใบเทียบวุฒิการศึกษา” (ฉบับภาษาไทย) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1 ฉบับ

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 5 (ประเภท ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น)      

ลำดับ

รายการ

จำนวน

1.

หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ฉบับจริง) รับรองโดยศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.) หรือศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ.)

1 ฉบับ

2.

รูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. (แต่งกายเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหาร/ไม่สวมหมวก/แว่นตา/หน้าตรง/รูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

2 รูป

3.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1 ฉบับ

4.

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร

1 ฉบับ

5.

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

1 ฉบับ

6.

สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) สำหรับผู้ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1 ฉบับ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แบบ 10 สัปดาห์ (ตารางการฝึกขึ้นอยู่กับศูนย์การกำลังสำรองกำหนดในแต่ละปี)

การฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ประมาณเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่องานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อขอจดหมายรับรองการขาดเรียน/สอบ แจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน