กิจกรรมนักศึกษา

เลือกหมวดคำถาม

Menu

กิจกรรมนักศึกษา

สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ รหัส 628 เป็นต้นไป) เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีโครงสร้างการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

  1. นักศึกษาควรเข้าร่วมชมรมใดชมรมหนึ่งอย่างน้อย 1 ชมรม
  2. วิทยาลัยฯ แนะนำให้นักศึกษาทุกคนควรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามโครงสร้างกิจกรรมต่อไปนี้
จำนวนชมรมที่ต้องเข้าร่วมจำนวนกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
ขั้นต่ำ 1 ชมรม

1. กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม

(ไม่น้อยกว่า6 ชั่วโมง)

1.1 พิธีปฐมนิเทศของวิทยาลัยนานาชาติ

1.2 พิธีไหว้ครูหรือพิธีถวายราชสักการะฯ

2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม

(ไม่น้อยกว่า 94 ชั่วโมง)

2.1 กิจกรรมจิตอาสา (ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง)

2.2 กิจกรรมหลัก Mahdiol HIDEF

(ต้องเลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ด้าน โดยแต่ละด้านต้อง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง)

H – Health Literacy

I – Internationalization

D – Digital Literacy

E – Environmental Literacy

F – Financial Literacy

2.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 21st Century Skills

– Critical Thinking & Problem Solving

– Creativity & Innovation

– Communication & Collaboration

– Leadership & Management Skills

– Social Skill

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Club Exposition” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา (ประมาณสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ภายหลังจากเปิดภาคการศึกษา) เพื่อลงชื่อกับชมรมที่ตนสนใจ สำหรับรับข่าวสารกิจกรรมในอนาคต หรือติดต่อที่งานกิจการนักศึกษาเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://muic.mahidol.ac.th/thai/student-life/club-and-activity-transcript/

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางหน้าจอประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่วิทยาลัยฯ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ หรือเว็บไซต์หลักของวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/MUICSA/ หรือ https://www.facebook.com/muicsmo/ หรือhttps://muic.mahidol.ac.th/eng/student-announcements/

Activity Transcript คือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม เช่น ตำแหน่งที่เข้าร่วม ชมรมที่เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม วันที่และภาคเรียนที่เข้าร่วม โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านระบบ SKY

  • นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Official Activity Transcript) เพื่อใช้สำหรับสมัครงาน สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทุนการศึกษา หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ในช่วงเวลาทำการหรือ กรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://muic.mahidol.ac.th/thai/student-life/club-and-activity-transcript/
  • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ที่ห้อง 1100 อาคาร 1 ชั้น 1 หรือส่งอีเมลมาที่ icsa@mahidol.ac.th
  • งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันเสาร์-อาทิตย์)