งานทรัพยากรบุคคล

เลือกหมวดคำถาม

Menu

งานทรัพยากรบุคคล

เข้าระบบ https://www.sso.go.th/wpr/main/login (สมัครสมาชิก> เข้าสู่ระบบ)ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถ

  • ตรวจสอบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
  • ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  • เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

https://icapp.muic.mahidol.ac.th/hri/login.php (แบบฟอร์มของงานทรัพยากรบุคคล ปรากฏอยู่มุมขวาล่าง)

4.1 แจ้งฯ ด้วยตนเอง หรือมีผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน เขตพื้นที่ที่ผู้นั้นพักอาศัยอยู่ มิใช่เขตพื้นที่การทำงาน/ At the Immigration of Living Area

4.2 ออนไลน์/ Online via https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do ด้วย IE8.0 ขึ้นไป หรือ Google Chrome/ with IE 8.0 onward or Google Chrome

4.3 IMM eService Application

4.4 ไปรษณีย์ ถึงที่อยู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใน เขตพื้นที่ที่ผู้นั้นพักอาศัยอยู่/ Post mail addressed to the Immigration of Living Area

สามารถเข้าได้ที่ Link: https://insurance.azay.co.th/customer/faces/Login?_adf.ctrl-state=wazu7dtsv_3 โดยใช้รหัสเดียวกับแอพพลิเคชั่น My Allianzสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครแอพพลิเคชั่นไว้สามารถลงทะเบียนใหม่ทางหน้าเว็บ

ขั้นตอนคือ
ลงทะเบียน> เข้าสู่ระบบ > ข้อมูลสินไหม > ตรวจสอบการเรียกร้องสินไหม

สามารถเบิกได้ ทั้งนี้ จะต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันเขียนใบรับรองแพทย์ระบุโรคที่เป็นและความเห็นแพทย์ว่าควรทำกายภาพบำบัด ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นจำนวนกี่ครั้ง และสามารถไปทำกายภาพบำบัดกับนักกายภาพบำบัดตามจำนวนครั้งที่แพทย์แนะนำ (โดยไม่ต้องขอใบรับรองจากนักกายภาพบำบัดอีก) สามารถรวบรวมใบเสร็จการทำกายภาพบำบัดมาเบิกพร้อมกับใบรับรองแพทย์ที่แพทย์แผนปัจจุบันออกให้

ใบเสร็จฉบับจริง และ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

งานทรัพยากรบุคคลจะจัดส่งเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลไปที่บริษัทประกันกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันอังคาร) เมื่อเอกสารไปถึงบริษัทประกันกลุ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 14 วัน เมื่อได้รับเงินแล้วจะโอนเข้าบัญชีของบุคลากรที่ขอเบิกเงิน

กรณีเป็นบุคลากรในสังกัดเดียวกันหรือมีหัวหน้างานคนเดียวกันสามารถเขียนแบบฟอร์มในใบเดียวกันได้