Thailand Web Stat Truehits.net

ประกาศ มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติ)

No. 0003

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ลงวันที่ 3  มีนาคม  2563 เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ IC002/2563
รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม Auditorium 1318 จำนวน 2 รายการ

No. 0002

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

ลงวันที่ 2  มกราคม  2563 เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ 0002/2563
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ Volvo รุ่น S80 FT BL (ครั้งที่2)

No. 0001

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน  2562
เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ 0001/2562

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ Volvo รุ่น S80 FT BL