ประกาศ มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติ)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

No. 0004

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ลงวันที่ 21  พฤษภาคม  2563 เอกสารประกวดราคา เลขที่ IC003/2563

รายการเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 111 เครื่อง

1.        ประกาศจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563

(http://eprocurement.mahidol/search.aspx , www.gprocurement.go.th หรือ www.mahidol.ac.th)

2.        ผู้เสนอราคา ยื่นเสนอราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ ภายในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

3.        กำหนดวันประชุมพิจารณาผลคณะกรรมการประกวดราคา ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2207 อาคาร 2

No. 0003

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ลงวันที่ 3  มีนาคม  2563
เอกสารประกวดราคา เลขที่ IC002/2563

รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม Auditorium 1318 จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด​

No. 0003

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563

ลงวันที่ 21  กันยายน  2563
เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ 0001/2563

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 856 รายการ

No. 0002

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

ลงวันที่ 2  มกราคม  2563 เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ 0002/2563
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ Volvo รุ่น S80 FT BL (ครั้งที่2)

No. 0001

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน  2562
เอกสารขายทอดตลาด เลขที่ 0001/2562

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อ Volvo รุ่น S80 FT BL