งานรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา

เลือกหมวดคำถาม

Menu

งานรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เว๊บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยทะเบียนและประเมินผล อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 เคาน์เตอร์ B

นักศึกษาเข้าใหม่

         ภาคการศึกษาแรก ทำดังนี้

 1. พิมพ์ใบแจ้งหนี้จากระบบ SKY
 2. นำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
 3. นำใบเสร็จมายื่นที่งานการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 2

         ภาคการศึกษาที่สองและต่อไป ทำดังนี้

         – นักศึกษาเข้าระบบ SKY โดยชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

ค่าปรับการชำระล่าช้าวันละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทToggle Content

ติดต่องานการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 2

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้อีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 นับจากวันเปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเข้าระบบ http://sky.muic.mahidol.ac.th เพื่อทำการลงทะเบียนพร้อมชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า 1,000 บาท

ภาคการศึกษาที่ 1-3 ลงทะเบียนได้ต่ำสุด 12 หน่วยกิต สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

วิทยาลัยพิจารณากรณีนักศึกษากำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มที่กลุ่มสาขาวิชาของนักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว๊บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th

วิทยาลัยพิจารณากรณีนักศึกษากำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยนักศึกษาต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์มที่กลุ่มสาขาวิชาของนักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว๊บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th

1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาใดๆ เป็นวิชาเลือกเสรี (Free elective) ได้ โดยต้องผ่าน prerequisite และเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด

 2) รายวิชาใดก็ตามที่ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นวิชาเลือกเสรี (Free elective) ได้ อาจเกิดจากสาเหตุที่กลุ่มสาขาวิชากำหนดเงื่อนไขบางอย่าง จึงขอให้นักศึกษาติดต่อกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรายวิชาดังกล่าว เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา

1) รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักสูตรของนักศึกษา

2) ให้นักศึกษาติดต่อหน่วยทะเบียนและประเมินผล อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 เคาน์เตอร์ A         

3) ติดต่อช่วงยื่นขอเตรียมจบการศึกษาเมื่อมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรครบ 140 หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในอีก 1-2 ภาคการศึกษาเท่านั้น

การลงทะเบียนเพิ่ม-ลดหรือเปลี่ยนรายวิชา นักศึกษาสามารถดำเนินด้วยตนเองภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียนตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา

         กรณีทำเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 1

         1) การเพิ่มรายวิชาอย่างเดียว นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่ม

         2) การลดรายวิชาจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการเรียน วิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตให้ในอัตราร้อยละ 90 ของค่าหน่วยกิตที่ชำระไว้

         3) การเพิ่มและลดรายวิชาที่มีหน่วยกิตเท่ากัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

         4) การเพิ่มและลดรายวิชาที่มีค่าหน่วยกิตต่างกัน เช่น

                   4.1) การเพิ่มรายวิชาที่มีค่าหน่วยกิตสูงกว่าการลดรายวิชา นักศึกษาจะเสียค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม

                   4.2) การเพิ่มรายวิชาที่มีค่าหน่วยกิตต่ำกว่าการลดรายวิชา นักศึกษาจะได้รับเงินคืนค่าหน่วยกิตให้ในอัตราร้อยละ 90 ของค่าหน่วยกิตที่ชำระไว้

         กรณีทำเพิ่ม-ลด ครั้งที่ 2

         – การลงทะเบียนเพิ่ม-ลดหรือเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2 จะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

หมายเหตุ:

         การขอลดรายวิชาภายในกำหนด 2 สัปดาห์แรกจะไม่ปรากฏอักษร W แต่ถ้าถอนรายวิชาหลังกำหนด 2 สัปดาห์แรก นักศึกษาจะได้รับอักษร W ปรากฎในใบรายงานแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปทำในระบบ http://sky.muic.mahidol.ac.th

         ทั้งนี้ระยะเวลาการขอถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องคงเหลืออย่างน้อย 12 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถดูกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา

 1. ให้นักศึกษาติดต่อกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาที่เต็ม
 2. กลุ่มสาขาวิชาจะอนุมัติกรณีวิชาเต็มให้นักศึกษาที่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น
 3. ติดต่อรับแบบฟอร์ม Overcapacity ที่ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มสาขาวิชา
 4. ยื่นแบบฟอร์ม Overcapacity ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล เพื่อขอเพิ่มรายวิชาที่เต็ม

หมายเหตุ:

         นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามปีปฏิทินการศึกษาเท่านั้น

1) การกด Queue ในระบบ SKY มี 2 ช่วงเวลา

         ช่วงที่ 1 ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ

         -นักศึกษาจะสามารถเข้า Queue ในช่วงลงทะเบียนปกติ และ

         -ระบบจะยกเลิก Queue อัตโนมัติ หลังวันลงทะเบียน

         ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ลด

         -นักศึกษาสามารถเข้า Queue ในช่วงเพิ่ม-ลดได้อีกครั้ง หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนในวิชาที่เต็ม

         2) การให้ Queue ของระบบ SKY ในวิชาเดียวกันแต่มี 2 รหัสแบ่งดังนี้

         -การรอ Queue ของกลุ่ม Master หากมีนักศึกษา Drop ออกจากกลุ่ม Master ระบบจะให้คิวนักศึกษาที่ได้รอคิวเฉพาะกลุ่ม Mater ที่ทำการ Queue เท่านั้น

         -การรอ Queue ของกลุ่ม Joint หากมีนักศึกษา Drop ออกจากกลุ่ม Joint ระบบจะให้คิวใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน ทั้งนี้ระบบ SKY มีการจัดระบบของกลุ่ม Joint โดยวิธีการนำทั้งกลุ่ม Joint และ Master มานับรวมกันและนำมาจัดเรียงคิวด้วยวิธีการให้คิวแบบใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนตามลำดับ

หมายเหตุ:

         นักศึกษาลงทะเบียนได้อย่างน้อย 12 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้จะนับรวมวิชาที่นักศึกษา Queue ด้วย

วิชาที่ได้เปิดในตารางสอนและนักศึกษาไม่พบในระบบ SKY อาจมีสาเหตุดังนี้

         1) เป็นวิชานอกหลักสูตรของนักศึกษา

         2) นักศึกษายังไม่ผ่านวิชาที่มี Pre-requisite

         3) ตารางสอนมีข้อกำหนดบางอย่างอาจทำให้ลงทะเบียนไม่ได้

         4) อยู่ในช่วงระหว่างที่ระบบ SKY ทำการแสดงผลเกรดให้สมบูรณ์  

         ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบด้วยตนเองในระบบ SKY โดยใช้เมนู Prerequisites Checker เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น

หากนักศึกษาทราบว่ารายวิชาถูกปิดโดยกลุ่มสาขาวิชา นักศึกษาสามารถลดรายวิชาด้วยตนเองใน SKY ตามช่วงเวลาการเพิ่ม-ลดตามปีปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษาต้องการลดรายวิชาโดยไม่เพิ่มรายวิชา ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประเมินผลเพื่อทำเรื่องคืนเงินเต็มจำนวน

นักศึกษาที่ลดรายวิชา วิทยาลัยจะคืนเงินภายใน 1 เดือนนับจากวันสุดท้ายของการชำระเงินเป็นดังนี้

         1) กรณีนักศึกษาชำระเงินแบบ Payment Gate Way วิทยาลัยจะคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีของนักศึกษา

       2) กรณีนักศึกษาชำระเงินแบบ Print invoice ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คได้ที่งานการเงินและบัญชี อาคาร 1 ชั้น 2

นักศึกษาสามารถ Regrade ได้ โดยลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมที่เคยเรียนมาแล้ว และจะคิดเกรดจากรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น

ติดต่อหน่วยสนับสนุนอาจารย์ อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 เคาน์เตอร์ C

1) นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน Audit ได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล ดำเนินการขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตร ยื่นเอกสารที่ได้รับการอนุมัติที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล ในวันลงทะเบียนเรียนหรือวันลงทะเบียนเพิ่มและ/หรือลดรายวิชาตามปีปฏิทินการศึกษา

         2) การวัดและประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียน Audit จะได้รับสัญลักษณ์ Audit (AU) หมายความว่า การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต การให้ AU (Audit) จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจำนงเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

         3) ในการนับจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ ในแต่ละภาคการศึกษาให้นับรวมจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน Audit เข้าด้วย แต่จะไม่นำมานับรวมในการคิดจำนวนหน่วยกิตต่ำสุด ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ

         4) นักศึกษาที่ลงทะเบียน Audit วิชาใดๆ ไปแล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนวิชานั้นซ้ำเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสม (Credit) ไม่ได้

นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มสาขาวิชาของตนเอง และนักศึกษาสามารถเข้าพบหรือนัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามช่วงตารางวันและเวลาที่กำหนด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่กลุ่มสาขาวิชาของตนเอง หรือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางระบบ SKY

ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล โดยเขียนแบบฟอร์ม Reimbursement

นักศึกษาสามารถดูตารางสอนในเว็ปไซด์ www.muic.mahidol.ac.th หรือกด next term จากตารางสอนของภาคการศึกษาปัจจุบัน โดยวิทยาลัยมีประกาศล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันลงทะเบียน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มสาขาวิชา

นักศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มสาขาวิชาดังนี้

         1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208

 1. วิชาโทภาษาจีน
 2. วิชาโทภาษาอังกฤษ
 3. วิชาโทภาษาฝรั่งเศส
 4. วิชาโทภาษาเยอรมัน
 5. วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
 6. วิชาโทภาษาสเปน

         2) กลุ่มสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2120

 1. วิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 2. วิชาโทกิจการทั่วโลก
 3. วิชาโทเอเชียศึกษา
 4. วิชาโทจิตวิทยา

        3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3501

 1. วิชาโทคณิตศาสตร์ประยุกต์
 2. วิชาโทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 3. วิชาโทเคมี
 4. วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
 5. วิชาโทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 6. วิชาโทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 7. วิชาโทฟิสิกส์

         4) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาคารอทิตยาทร ชั้น 4 ห้อง 433

 1. วิชาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 2. วิชาโทการเงิน
 3. วิชาโทการตลาด
 4. วิชาโทบริหารธุรกิจ
 5. วิชาโทธุกิจระหว่างประเทศ

         5) กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ อาคารอทิตยาทร ชั้น 4 ห้อง 432

              – วิชาโทการจัดการบริการนานาชาติ

ทั้งนี้นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนวิชาโท (Minor) ให้ติดต่อกลุ่มสาขาวิชาเพื่อขออนุมัติเรียนวิชาโท (Minor)

 

นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้โดยเข้าระบบ http://sky.muic.mahidol.ac.th เพื่อถอนรายวิชา (Withdraw) ในช่วงสัปดาห์ที่ 10 ของการเปิดภาคการศึกษา วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิตอื่นๆ ทั้งหมด ข้อกำหนดในการถอนวิชา
 1. การถอนรายวิชาต้องมีจำนวนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
 2. สามารถถอนทุกรายวิชาได้ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ERS และ EC/GC 1-3
 3. สามารถถอนรายวิชาได้ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน
 4. อาจารย์ผู้สอนอนุมัติผ่านระบบ SKY