งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย

เลือกหมวดคำถาม

Menu

งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย

การเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถจะอยู่ในหมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ส่วนค่าเดินทางอื่น เช่น ค่าแท็กซี่หรือรถสาธารณะจะอยู่ในหมวดค่าใช้สอย

การเปิดบัญชีโครงการจะต้องเปิดบัญชี 3 คน โดยจะประกอบด้วย 1) หัวหน้าโครงการ 2) ผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) 3) อาจารย์ หรือ เลขาภาควิชา

เอกสารหลักฐาน และผลคุณภาพการสอนนำมาใช้ประกอบการเสนอขอตำแหน่งได้ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ประเมินผลการสอน

การระบุ Impact factor สามารถระบุจากวันที่ตีพิมพ์ย้อนหลังได้ไม่เกินสองปี

Corresponding author จะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ถ้างานตีพิมพ์ก่อน 1 มีนาคม 2562 Corresponding author มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้

นักวิจัยต้องมีส่วนร่วม 50% ขึ้นไป หรือเป็น Corresponding Author

  1. ผลงานวิจัย
  2. แบบฟอร์มการขอเงินรางวัลตีพิมพ์
  3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

***หมายเหตุ ทั้งข้อ 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลได้ที่ https://muic.mahidol.ac.th/eng/research/academic-promotion-request/forms/

  1. จดหมายตอบรับจากหน่วยงานที่ส่งผลงานไปนำเสนอ
  2. บทคัดย่อ หรือ ผลงานที่ส่งไปนำเสนอ (ซึ่งต้องมีการใส่อ้างอิงถึง วิทยาลัยนานาชาติ ในผลงานชิ้นดังกล่าวด้วย)
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ เช่น องค์กรที่จัดงาน กำหนดการประชุม วัน เวลา สถานที่ ขั้นตอนและกรรมการพิจารณาผลงาน
  4. รายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
  5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทำงานในวิทยาลัยนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานวิทยาลัยสายบริหาร และพนักงานวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยพนักงานวิทยาลัยสามารถรับทุนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ

2) เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง

3) ในกรณีที่พนักงานวิทยาลัยได้รับทุนมาแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปจะสามารถขอรับทุนในครั้งต่อไปได้อีกก็ต่อเมื่อมีผลงานทางวิชาการให้แก่วิทยาลัยอย่างน้อย 1 ชิ้น (ต่อการนำเสนอผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง) โดยผลงานที่ให้แก่วิทยาลัยจะต้องเกิดหลังจากไปนำเสนอผลงาน

ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนและการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานต้องเคลียร์เงินให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันหลังจากที่กลับมาจากการไปนำเสนอผลงาน ถ้าหากผู้ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานไม่สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน จะต้องมีการทำบันทึกเพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าวส่งมายังงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย