ทุนการศึกษา

เลือกหมวดคำถาม

Menu

ทุนการศึกษา

1) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icdad@mahidol.ac.th หรือ โทร 02-700 5000 ต่อ 4344-7

2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icsa@mahidol.ac.th หรือ โทร 02-700 5000 ต่อ 1115, 1210

3) ทุนกู้ยืม https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icsa@mahidol.ac.th หรือ โทร 02-700 5000 ต่อ 1115, 1210 http://bit.ly/2RkwsxQ

มีทุนการศึกษาสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น องค์กรเอกชน บริษัท มูลนิธิ สมาคมฯลฯ

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ทุนได้ที่ https://www.facebook.com/MUICSA/

หรือสอบถามข้อมูลทุนได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1115, 1210