Thailand Web Stat Truehits.net

นักศึกษามหิดลอินเตอร์รับรางวัลคนดีศรีมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายปวินท์พนธ์  ถีระวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้ารับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติตนอย่างดีเยี่ยมก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปในภายหน้า  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 เครดิตภาพ : มหาวิทยาลัยมหิดล