มหิดลอินเตอร์จัดอบรมนศ. “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

งานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนานักศึกษาภายใต้ชื่อ “ด้วยการ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 95 คน และกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 96 คน ล้วนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะเป็นพี่กลุ่มในการจัดกิจกรรมรับน้องในภาคการศึกษาต่อไปทั้งสิ้น ดำเนินกิจกรรมโดยทีมกระบวนกรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรม Transformative Learning มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองให้กับนักศึกษา พัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานศักยภาพของตนเองและความแตกต่าง และส่งเสริมทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้น
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ได้ขึ้นกล่าวให้ข้อคิด และกล่าวให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงกล่าวขอบคุณกระบวนกรและกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้