Thailand Web Stat Truehits.net

มหิดลอินเตอร์ร่วมลงนาม MOU กับแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนามในพิธีการจัดทำข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและจัดตั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำข้อมูลที่ประมวลผลได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย