ยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 – 2567

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 - 2567

วิสัยทัศน์
เติมเต็มชีวิต เพิ่มพูนศักยภาพ สรรค์สร้างอนาคต

พันธกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการศึกษา การวิจัย และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

เป้าหมาย
มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก

ตำแหน่ง
เป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์นานาชาติ

บทบาท
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลกำหนด พัฒนา และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

สมรรถนะหลัก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบนานาชาติที่เป็นกันเองเสมือนครอบครัว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยกย่องในระดับโลก

ค่านิยมหลัก
เป็นเลิศ, เข้าใจผู้อื่น, มั่นคงในคุณธรรม, เปิดกว้างและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ความเชื่อ
ทุกคนมีศักยภาพในการกำหนดอนาคตของตนเอง

ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. นำความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นของแต่ละคน มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
4. ประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์
5. การจัดการองค์กรแบบสากล