วินัยนักศึกษา

เลือกหมวดคำถาม

Menu

วินัยนักศึกษา

ได้แต่ต้องสูบบุหรี่ในบริเวณที่จัดให้สูบเท่านั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และการจัดเขตสูบบุหรี่

นักศึกษาจะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา และโทษตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560)

นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 1 อาคาร 1 เวลา 08.00-17.00 น.โทรศัพท์ 02-700-5000 ต่อ 1328 หรือ email: ubonwan.son@mahidol.ac.th หรือสามารถติดต่อได้ที่คลินิคฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 1094

อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ หรือลานจอดรถของมหาวิทยาลัยมหิดลในบริเวณ Park 2, 4 และ 5

หากนักศึกษาจอดรถในที่ห้ามจอดหรือผิดกฎจราจรหรือจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดและถูกบังคับล้อรถยนต์ ภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

– นำเอกสารใบเตือน พร้อมใบสั่งบังคับล้อรถยนต์ที่อยู่บนกระจกหน้ารถ มาติดต่องานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

– งานกิจการนักศึกษา จะออกเอกสารขอความอนุเคราะห์ปลดล็อกล้อให้กับนักศึกษา

– ให้นักศึกษานำเอกสารขอความอนุเคราะห์ปลดล็อกล้อ (จากข้อ 2) ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถูกบังคับล้อ (เช่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม หรือ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล) พร้อมชำระค่าปรับจำนวน 200 บาท

หมายเหตุ          ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางวินัย และงานกิจการนักศึกษาจะบันทึกข้อมูลของนักศึกษาลงในระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการกระทำผิดวินัย