สุขภาพกาย/ห้องพยาบาล

เลือกหมวดคำถาม

Menu

สุขภาพกาย/ห้องพยาบาล

1) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย

2) ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA สำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students)

3) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA สำหรับนักศึกษาทุกคน

1) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย

– โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

2) ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA สำหรับนักศึกษาต่างสัญชาติแบบเต็มเวลา (Full-Time Students)

– เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

– ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท (30ครั้ง/ปี)

– นักศึกษาต้องแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม AIA ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

3) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA สำหรับนักศึกษาทุกคน

– เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

– ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง 10,000 บาท

– นักศึกษาต้องแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA ทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

ข้อมูลเพิ่มเติม:    https://muic.mahidol.ac.th/thai/student-life/health-service/

กรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถ Fax Claim ได้ หรือนักศึกษาไม่ได้แสดงบัตรประกันที่โรงพยาบาล นักศึกษาต้องสำรองจ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มายื่นที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อทำเบิกค่าใช้จ่ายคืน

นักศึกษาสามารถรับบัตรประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA ได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกภาคการศึกษา ได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1

ห้องพยาบาล วิทยาลัยนานาชาติ อยู่ที่อาคารอทิตยาทร ชั้น 2 โซน B (ห้อง A216) เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีพยาบาลให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.

Toggle Content

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรม โดยบริการพื้นฐานสำหรับนักศึกษา เช่น การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน เป็นต้น โดยนักศึกษาต้องผ่านการตรวจ

ทันตกรรมแรกเข้าของมหาวิทยาลัยก่อน จึงสามารถเข้ารับบริการได้

  • สถานที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรมนักศึกษา

หน่วยบริการทันตกรรม

สถานที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ

เวลาให้บริการ

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี

สิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนกทันตกรรม ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

0-2849-6600 ต่อ 2004, 2031, 3053

จันทร์ – ศุกร์
08.00 น. – 16.00 น.
(งดบริการวันพุธ ตั้งแต่ 13.00 น.)