หลักสูตร MP

เลือกหมวดคำถาม

Menu

หลักสูตร MP

คะแนนวิชา

PC
(เรียนวิชาภาษาอังกฤษและบางคนต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย)

MP
(เรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

คะแนนระดับปานกลางยังไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC

คะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC

คณิตศาสตร์

คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลางถึงสูง
(นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนสอบเข้า หรือสาขาวิชาที่เลือก)

คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC

MP เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
ในบรรยากาศการเรียนแบบนานาชาติขนาดชั้นเรียนที่เล็กเหมาะสมกับการเรียนคณิตศาสตร์และภายใต้การดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด   วิชาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญซึ่งนักศึกษาทั่วไปหรือทั่วโลกมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหากไม่สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ได้พร้อมกับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งหลักสูตร MP ที่นักเรียนไม่เพียงแค่ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ MUIC แต่ยังได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ MP ยังช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างถูกวิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้

เริ่มเรียนพร้อมกับนักเรียน PC ซึ่งระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับระดับ MP ของนักเรียน

นักเรียนไม่ต้องสอบเข้าใหม่ หากนักเรียน MP สอบผ่านตามเกณฑ์ นักเรียน MP มีสิทธิ์เข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติโดยอัตโนมัติ

นักเรียน MP ยังไม่มีสถานะเป็นนักศึกษา MUIC เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์การรับเข้า นักเรียนจึงไม่สามารถลงรายวิชาเรียนที่ MUIC

  • อัตราค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตร MP คือ 30,000 บาท (ระดับชั้นละ 15,000 บาท)
  • หลักสูตร MP มีระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ (ระดับชั้นละ 5 สัปดาห์)

นักเรียนไม่สามารถเรียนซ้ำได้ และผลคะแนนสอบเข้า MUIC จะถือเป็นโมฆะ แต่นักเรียนยังสามารถสมัครสอบเข้า MUIC ได้ในรอบถัดไป

นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนรักษาสถานภาพได้ที่ icpc@mahidol.ac.th