หลักสูตร PC

เลือกหมวดคำถาม

Menu

หลักสูตร PC

PC ย่อมาจาก Preparation Center for Languages and Mathematics หรือศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ ที่มีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้ระดับปานกลาง เข้าศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติได้ วิทยาลัยนานาชาติตระหนักถึงการเรียนรู้ระยะยาว (Lifelong learning) ซึ่งการพัฒนาความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นการเรียนการสอนของ PC นักเรียนจะได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเข้มข้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การฝึกการแสดงความเห็นที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการเรียนเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติอย่างแท้จริง

นักเรียนสามารถเข้าเรียน PC ได้ สองช่องทาง ได้แก่ MUIC entrance หรือ PC Direct Track ทั้งนี้หากบุคคลทั่วไปสนใจเข้าเรียน PC เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษก่อนไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอื่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icpc@mahidol.ac.th

นักเรียนจะเรียนการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ โดยสอดแทรก การเรียนรู้การวิจัยเบื้องต้น การอ้างอิงข้อมูลและจริยธรรมการใช้ข้อมูล เป็นสำคัญ  ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ

PC แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับดังนี้

ระดับชั้น

วิชาที่เรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

PC1
(Elementary/ ระดับเริ่มต้น)

รายวิชา:     Reading,  Writing,  Listening & Speaking
Theme:     Who Am I? (เกี่ยวกับตัวเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ)
ผลงาน/Assignment:  จัดทำเว็บไซด์เพื่อแนะนำสิ่งที่ตนเองสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าข้อมูลและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและเหตุการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศ เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนและการนำเสนอเรื่องราวอย่างเป็นระบบ ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วย (IT Skill)

LINK

PC2
(Pre-intermediate/
ระดับปานกลาง)

รายวิชา:    Reading,  Writing,  Listening & Speaking และ Elementary Mathematics*
Theme:     ASEAN Economic Community
ผลงาน/Assignment: นำเสนอผลงานในรูปแบบของคลิปวิดิโอรายงานข่าว/เหตุการณ์ที่สนใจในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริง การคิดเชิงวิเคราะห์ การเขียนบรรยายสรุปแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ (IT Skill)

LINK

PC3
(Intermediate/
ระดับปานกลาง)

รายวิชา:     Integrated Skills/ Writing Enrichment/   Academic Reading/ Elementary Mathematics*
Theme:      Human Rights
ผลงาน/Assignment: นำเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ (Term paper) โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้และมีความตะหนักกับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างและฝึกฝนทักษะการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ข้อมูล เขียนอ้างอิง (Citation) ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบของ APA  อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) อีกด้วย

LINK for
Term papers Guide

PC4
(Upper-intermediate/
ระดับสูงสุด)

รายวิชา:     Integrated Skills/ Writing Enrichment/    Academic Reading/ Elementary Mathematics *
Theme:     Sustainability
ผลงาน/Assignment: นำเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิงวิชาการในประเด็นที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการใช้ตรรกะ (Logic) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยตอบสนองให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติต่อไป

LINK for
Term papers Guide

*นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Elementary Mathematics) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนคณิตศาสตร์จากการสอบเข้า MUIC Entrance หรือสาขาวิชาที่เลือกในการสอบเข้า และสำหรับนักเรียนที่มีผลสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์เป็น Foundation Mathematics (ระดับที่สูงกว่า elementary math) สามาถเลือกเรียนรายวิชานี้ที่ PC หรือ MUIC ก็ได้

  1. การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  2. ทักษะการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย และทักษะการใช้เทคโนโลยีในประกอบการเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนระดับปริญญาตรี
  3. การปรับตัวและค้นหาตนเองก่อนการเรียน MUIC อย่างแท้จริง
  4. การได้สังคมที่กว้างขึ้น และการเรียนรู้และแลกเปลียนเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและความรู้กับนักเรียนหลายๆ หลักสูตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ค่าลงทะเบียนเรียน 40,400 บาทต่อการเรียน 240 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา (10 สัปดาห์)  คิดเฉลี่ยชั่วโมงละ 168 บาท และค่าลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตร์ 8,000 บาท* (*เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น)

PC จัดการเรียนการสอนที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน PC ได้เห็นการเรียนการสอนและกิจกรรมของรุ่นพี่ MUIC ตลอดการเรียนที่ PC

ใช้เวลาเรียนที่ PC ประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี สอดคล้องตามระดับชั้นที่เริ่มเรียน ดังนี้

เริ่มเรียนที่ระดับชั้น

ระยะเวลาเรียน*

PC4

3 เดือน

PC3

6 เดือน

PC2

9 เดือน

PC1

12 เดือน

*นักเรียนสามารถย่นระยะเวลาเรียนที่ PC ตามรายละเอียดข้อ 15

ไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ระดับแรกสุดหรือ PC1 นักเรียนจะได้เริ่มเรียนตามระดับความรู้ หรือผลการสอบเข้าจากข้อเขียน MUIC Entrance และการสอบสัมภาษณ์ที่ PC

เนื่องจากผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากลของนักเรียน (IELTS, TOEFL) และผลคะแนนการสอบเข้า MUIC โดยเฉพาะในส่วนทักษะด้านการเขียน (Writing Skill) ของนักเรียนยังไม่ถึงระดับคะแนนที่ MUIC กำหนด ทำให้นักเรียนต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน PC การเรียนที่ PC จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้านการเขียนมากขึ้น ในการเรียนการสอนรายวิชา Writing Enrichment, Referenced Essay, Term Papers

PC เป็นการเรียนการสอนแบบชุดรายวิชาเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองค์รวมผ่านการเรียนรู้แบบ Theme base เพื่อเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและคณิตศาสตร์เบื้องต้น      MUIC เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาที่นักศึกษาเลือกและกำหนดโดยสาขาวิชานั้น ๆ เช่น สาขา Marketing สาขา Finance หรือสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษาต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษคิดวิเคราะห์ วิจัยเนื้อหาเชิงลึก

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน PC ยังไม่ถูกส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House แต่จะถูกส่งชื่อเมื่อนักเรียนสอบผ่าน PC4 หรือ MP และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี 1 ของ MUIC แล้ว

นักเรียนสามารถเรียนที่ PC ได้ แต่ระหว่างเรียนที่ PC นักเรียนต้องยื่นเรื่องเพื่อ Clearing House จากมหาวิทยาลัยอื่นให้เรียบร้อยก่อนการเข้าเรียน ปี 1 MUIC

นักเรียนที่มีผลสอบสัมภาษณ์ผ่านเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เรียนที่ PC ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนเบื้องต้นว่ามีความพร้อมเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่ MUIC  โดยพิจารณาเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในคำถามสามารถอธิบายได้ตรงประเด็นและแสดงออกทัศนคติที่ดีในการเข้าศึกษา

ผลสอบสัมภาษณ์ที่ PC จะไม่ได้รับพิจารณาเพื่อเข้า MUIC แต่จะพิจารณาเพื่อรับหรือไม่รับเข้าเรียนที่ PC เท่านั้น ยกเว้นผู้สมัครที่แสดงออกถึงศักยภาพที่โดดเด่นและพร้อมที่จะศึกษาที่ MUIC

นักเรียนที่มีสิทธิ์เรียน PC แต่ยังไม่พร้อมเข้าศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนรักษาสถานภาพไว้ก่อนได้ และกลับมาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป  ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการรักษาสถานภาพมีดังนี้

  • ชำระค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพ 10,000 บาท
  • รักษาสถานภาพได้ 6 เดือนหรือ 2 ภาคการศึกษา
  • ข้อมูลลงทะเบียนรอบถัดไปจะส่งไปยังที่อยู่ของนักเรียน /Email/ SMS และแจ้งข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ PC http://pc.muic.mahidol.ac.th

>> คลิกเพื่อดูระเบียบการรักษาสถานภาพ

ข้อแนะนำที่ทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนที่ MUIC ได้เร็วขึ้น ดังนี้

  1. Skip Level (เลื่อนข้ามระดับชั้น)

นักเรียน PC1 และ PC2 ที่มีผลสอบปลายภาคเป็น B ขึ้นไป มีโอกาส Skip level ดังนี้

PC1 → PC3 (ไม่ต้องเรียน PC2)

PC2 → PC4 (ไม่ต้องเรียน PC3)

  1. สมัครและเข้าสอบ MUIC Entrance อีกครั้ง

ระหว่างที่นักเรียนกำลังเรียนที่ PC นักเรียนสามารถสมัครสอบที่ MUIC ได้ทุกรอบการรับสมัคร (เปิดรับสมัคร 4 ครั้งต่อ 1 ปี) เพื่อเปรียบเทียบผลระดับชั้นเรียน PC ปัจจุบันกับผลสอบเข้าใหม่ และเลือกผลที่เหมาะกับนักเรียนที่สุด

ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ค่าลงทะเบียนของ PC ไม่สามารถขอเบิกคืนได้ แต่หากนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาของ MUIC แล้ว สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเรียนของ MUIC คืนได้

การเรียน PC ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนระดับปริญญาตรี แต่เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี

การจบการศึกษา MUIC ขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียน PC จำนวนหนึ่งจบการศึกษาพร้อมเพื่อนที่เริ่มเข้าเรียน MUIC โดยตรง

นักเรียนมีโอกาสเรียนซ้ำชั้นในระดับชั้นเดิมได้ 1 ครั้ง ซึ่งกลไกนี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ถ้าหากสอบไม่ผ่านครั้งที่ 2 ในระดับชั้นเดิม   ต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน PC หรือ Leave

นักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้น PC4 แล้ว ไม่ต้องสมัครสอบเข้า MUIC อีก โดย PC จะส่งรายชื่อให้ MUIC เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปี 1 เป็นลำดับต่อไป