หอพัก/อาคารชุดพักอาศัย

เลือกหมวดคำถาม

Menu

หอพัก/อาคารชุดพักอาศัย

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเข้าพักที่หอพักมหาวิทยาลัยมหิดลได้ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1115, 1210

หอพักแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง แต่ละห้องสามารถเข้าพักได้ 4 คน อัตราค่าธรรมเนียม 3,600 – 9,250 บาท/คน/ภาคการศึกษา

https://muic.mahidol.ac.th/eng/student-life/housing/
https://op.mahidol.ac.th/sa/dormitor

อาคารชุดพักอาศัย สูง 14 ชั้น จำนวน 4 อาคาร คือ อาคาร A, อาคาร B, อาคาร C และอาคาร D ตั้งอยู่บริเวณใกล้ประตูด้านหลัง (ประตู 6) ของมหาวิทยาลัย ให้บริการสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าพัก ห้องพักมี 3 ประเภท คือ ห้องสำหรับหนึ่งคน, สองคน, และสี่คน อัตราค่าเช่า 5,000, 7,000 และ 10,000 บาท/เดือน (ตามลำดับ) ไม่รวมค่าไฟและค่าน้ำ

หอพัก: ติดต่องานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0-2700-5000 ต่อ 1115, 1210

อาคารชุดพักอาศัย: ติดต่อโดยตรงที่อาคารชุดพักอาศัยอาคาร A หรือขอเข้าชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-9205, 0-2441-9841