ห้องสมุด/MUIC Co-Working Space

เลือกหมวดคำถาม

Menu

ห้องสมุด/MUIC Co-Working Space

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3

– ค้นจากเว็บซต์ห้องสมุด http://lib.muic.mahidol.ac.th

– ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยแนะนำการค้นหนังสือ

หากเป็นหนังสือของห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ Location ต้องเป็น LIIC

ห้องสมุดมีบริการ Book Delivery และให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3

การต่ออายุการยืมสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

2. ส่งรายละเอียดโดย ระบุชื่อผู้ยืมและรหัสประจำตัวนศ. พร้อมกับรายการหนังสือที่ต้องการต่ออายุ มาที่

1) อีเมล iclibrary@mahidol.ac.th หรือ

2) inbox ของ Facebook ของห้องสมุด MUIC Library & Co-Working Space

3) ต่ออายุด้วยตนเองทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.muic. mahidol.ac.th

ขอสงวนไว้ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการสังกัด MUIC เท่านั้น

– โปรดดูจากป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละภาคการศึกษา

1) นักศึกษา : บัตรนศ.สามารถใช้เป็นบัตรห้องสมุดได้เลย หลังชำระค่าเทอมแล้ว 3 วันทำการ

2) อาจารย์/พนักงาน : ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกใบสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมาชิกห้องสมุดจะสิ้นสุดหลังเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ภาค หากต้องการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคเรียน

– อาจารย์ติดต่อห้องสมุดเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอยืมหนังสือแบบ Long-term

– Textbook sale จะจัดในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

– อาคารใหม่ ชั้น 2 หน้าห้อง Computer Lab

– อาคารเก่า ชั้น 5 หน้าห้อง Computer Lab

– สามารถไปใช้บริการได้ที่ร้านค้า Copy Shop ชั้น G (ทั้ง 2 อาคาร)

– นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ฝ่าย IT ชั้น 2 (อาคารใหม่) ชั้น 5 (อาคารเก่า)

– จำเป็นต้องเก็บบัตรของทุกคน เพื่อเก็บ record ข้อมูลจำนวนคนเข้าใช้บริการถูกต้องมากที่สุด

ซึ่งต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปถึงจะอนุญาตให้เปิดห้องได้

– ไม่สามารถจองได้ ให้ใช้บริการแบบ walk-in เท่านั้น กรณีห้องเต็ม จึงจะสามารถจองคิวได้ตามเวลาที่แจ้ง

ขอให้ติดต่อส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ไปยังหัวหน้างานห้องสมุด supatra.non@mahidol.ac.th

(คุณสุพัตรา นนทะภา) ทั้งนี้ในช่วงสอบ อาจจะไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจาก

– สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ฝ่ายงานอาคารอทิตยาทร

– Thomson Reuter Eikon เป็นโปรแกรมการวิเคราะห์ตลาดทุน และตลาดหุ้น

1. MUIC Library, 4th floor building 1

2. Co-Working Space, 3rd floor Aditayathorn building

3. Financial Lab, 4th floor Aditayathorn building

4. MBA Office, 4th floor Aditayathorn building

– เจ้าหน้าที่จะช่วยแนะนำเบื้องต้น และให้ปฏิบัติตามคู่มือ หรือให้นักศึกษาที่มีความชำนาญช่วยสอนให้

– ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอยืมไปอ่าน หรือไปถ่ายเอกสารได้ แล้วนำกลับมาคืนภายในวันที่ยืม

– เครื่องเขียน และผ้าห่ม ขอให้ใช้ภายในบริเวณห้อง Co-Working Space

– สำหรับเครื่องดื่มที่มีฝาปิดเรียบร้อย สามารถนำเข้าได้

– ไม่สามารถปรับได้ เนื่องจากเป็นระบบที่ควบคุมจากส่วนกลางของอาคาร

-Turnitin เป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อเผยแพร่ ใช้สำหรับอาจารย์ ให้นักศึกษาส่งงานส่งการบ้านของชั้นเรียนได้ การสมัครลงทะเบียนต้องติดต่อผู้ดูแลโปรแกรม รติกร วรวุฒิ (หม่อมหลวง)

– TCDC หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยนานาชาติ

ให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค และแฟชั่น จำนวน 5 ฐาน

1. MUIC Library, 4th floor building 1

2. Co-Working Space, 3rd floor Aditayathorn building

นอกจากนี้ ยังมีบริการบัตรสมาชิก TCDC 10 ที่สามารถขอยืม เพื่อไปเข้าใช้บริการที่ TCDC

– อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคน สามารถเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อหนังสือได้

– ติดต่อห้องสมุด MUIC ชั้น 4 อาคาร 1 เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือส่งอีเมล

– ระยะเวลาที่ห้องสมุดจะได้รับหนังสือ ขึ้นอยู่กับว่า หนังสือที่สั่งซื้อเป็นหนังสือประเภทใด มีสต๊อกอยู่ที่ไหน

1) หนังสืออ่านทั่วไป ภาษาไทย จำหน่ายในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

2) หนังสือ Textbook ภาษาอังกฤษ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ ประมาณ 3-4 เดือน

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. รวบรวมรายชื่อประจำเดือน  2. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายชื่อ 3. ขอใบเสนอราคาหนังสือจากร้านหนังสือ 4. ส่งเรื่องขออนุมัติหลักการขอซื้อ 5. คัดเลือกร้านและยืนยันการสั่งซื้อ 6. รอเล่ม อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 7. เบิกจ่ายค่าหนังสือ 8.ได้รับเล่มและเตรียมเล่มนำออกให้บริการ

– หนังสือเก่า ที่มีผู้ประสงค์จะบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ MUIC Library, 4th flr. building 1
1. หนังสืออยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หนังสือไม่มีเชื้อรา ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่มีรอยขีดเขียนด้วยดินสอ
2. หนังสือมีเหมาะสมที่จะให้บริการในห้องสมุด
3. ยินดีมอบให้ห้องสมุด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ