Thailand Web Stat Truehits.net

เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้บนเส้นทางระดับสากลของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

น้องๆ ม.ปลายหลายคนที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยสักแห่งเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ไม่รู้จะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี? เราอยากบอกกับน้องๆ ว่าการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อนั้นมีผลต่ออนาคตไม่น้อย เพราะมหาวิทยาลัยคือจุดเริ่มต้นในการสร้างตัวตนและอาชีพในอนาคต

สิ่งหนึ่งที่เราอยากบอกกับน้องๆ เสมอก็คือ แม้ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคมก็คือ “ภาษาอังกฤษ” เพราะภาษาอังกฤษคือภาษาหลักที่ใช้สื่อสารกับคนส่วนใหญ่ทั่วโลก ดังนั้น “วิทยาลัยนานาชาติ” คือหนึ่งในรูปแบบสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะนอกจากการเรียนการสอนและระดับการใช้ภาษาที่แข็งแกร่งแล้ว น้องๆ ยังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ รู้จักการอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติได้อีกด้วย

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล” (MUIC) คือหนึ่งในสถาบันการศึกษาของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคคลากรคุณภาพสู่สังคมมากมาย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด7 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ได้แก่

1.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS)
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.) – สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– สาขาวิชาการเงิน (Finance)
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

5 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.)
– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– สาขาฟิสิกส์ (Physics)

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.) – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ยังได้รับการการันตีคุณภาพการศึกษาจากสถาบันระดับนานาชาติมากมาย อาทิ ได้รับการรับรองด้านความเป็นเลิศจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ซึ่งการได้การรับรองคุณภาพฯ นี้เป็นการรับประกันการศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูง โดยวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) เป็น 1 ใน 5 สถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าว

นอกจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย สังคมเพื่อน และอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อเช่นกัน ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากลจึงทำให้วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีนักศึกษาร่วมชั้นเป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก และทางวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ก็ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาในวิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาของไทยเลือกเดินทางไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศกว่า 100 มหาวิทยาลัย จากคู่สัญญามากกว่า 26 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย ฯลฯ เท่านั้นยังไม่พออาจารย์เกินครึ่งของที่นี่ก็เป็นชาวต่างชาติ บรรยากาศจึงเหมือนเรียนต่างประเทศอย่างไรอย่างนั้น

ที่สำคัญอาจารย์ทุกท่านมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว ซึ่งความใกล้ชิดนี้จะส่งผลให้นักศึกษากล้าคิด กล้าถาม กล้าปรึกษา สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ก็ยังร่มรื่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่ใน อ.ศาลายา จ.นครปฐม เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้นักศึกษาทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย อยากเรียนหนังสือมากยิ่งขึ้น ส่งผลคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง สะท้อนให้เห็นว่าวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) คือมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างทางด้านการศึกษา พร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในโลกกว้างบนเส้นทางระดับสากลอย่างแท้จริง