แผนยุทธศาสตร์

เลือกหมวดคำถาม

Menu

แผนยุทธศาสตร์

ต้องเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ริ่เริ่มใหม่ ไม่เคยดำเนินการมาก่อน รวมทั้งต้องไม่เป็นงานประจำ

ในแต่ละปี วิทยาลัยนานาชาติจะเปิดรับข้อเสนอโครงการในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ผู้สนใจต้องเสนอโครงการผ่านระบบ PMS โดยข้อเสนอโครงการควรผ่านการประชุมหารือภายในหน่วยงาน และผู้บริหารประจำสังกัด

ระบบ PMS หรือ Project Management Report คือ ระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์ สำหรับการเสนอโครงการและรายงานผลโครงการ โดยสามารถ log-in ได้ที่เว็บไซต์ https://icapp.muic.mahidol.ac.th/pms/

ผู้เสนอโครงการสามารถใช้ username / password เดียวกับการเข้าใช้ระบบ SKY / IC Wi-Fi

ต้องเสนอโครงการผ่านระบบ PMS ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ

โครงการที่ไม่ได้เสนอหรือไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน แต่หากหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องจัดโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพโดยตรง

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลโครงการ 4 ครั้ง/ปี โดยรายงานผลผ่านระบบ PMS ภายใน 10 วันหลังจบแต่ละไตรมาส

ได้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องทำหนังสือขอยกเลิกโครงการถึงผู้บริหารฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาจัดโครงการ หรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงในระบบ PMS ได้ด้วยตนเอง แต่หากการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบดังกล่าว  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพโดยตรง

ผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินงานภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถตรวจสอบและขออนุมัติใช้งบประมาณที่มีอยู่ของหน่วยงานตนเองเป็นอันอับแรก หากยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน สามารถติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงบประมาณโดยตรง