คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดแนวทางและนโยบาย สำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะยาว และการบริหารงานต่างๆ
รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย

รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

รศ.ดร. ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล

ผศ. ดร. Alexander Chabot Nanni

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์

รศ.ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ

ผศ. ดร.ชัชวาล ปานรักษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ภัสริน รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง

ผศ. ดร.ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง
วงศ์กำแหง

รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
ดร. ชยานันท์ หงษ์ฟ้า

ผศ. ดร. ชยานันต์ หงษ์ฟ้า

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร. Ruchi Agarwal

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ. เดล คอนแสตนซ์

ผศ. Dale Alan Konstanz

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ
- กำกับดูแลงานส่งเสริมและบริหารการวิจัย

ดร.นิภาวรรณ ธิราวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ
· กำกับดูแลกลุ่มบริการวิชาการ
ดร.สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล

ดร.สรรเสริญ เจียมอนันท์กุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
· กำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีการศึกษา

นายทรงพล สังข์ทอง

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
นายกวิน ปลาอ่อน

นายกวิน มงคลประภา

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ