อัตลักษณ์องค์กร

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ อีกทั้งเอกลักษณ์ของภาพ สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของวิทยาลัยนานาชาติในฐานะสถาบันการศึกษาระดับโลก ซึ่งรวมถึงต่อไปนี้

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | JPG | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG

AI | PNG | JPG

AI | PNG | JPG