คณาจารย์ตามกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  ประกอบไปด้วย กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วย)

BA

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

FAA

กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

HLD

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

Sci

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

SS

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

THM

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ