ประวัติความเป็นมา

สำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางมาไกลมาก เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยอันมีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายและมีสภาพแวดล้อม ที่เป็นสากลโดยมีแรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยนานาชาติที่ค่อยเป็นค่อยไปและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย

พ.ศ.2564
ครบรอบ 35 ปี
กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ ปัจจุบันนี้มี 17 สาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะการสื่อสาร วิศวกรรมและบริหารธุรกิจพร้อมกับหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ โดยมีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน
พ.ศ.2561
30 ปี และต่อจากนี้ไป
สามทศวรรษหลังจากการก่อตั้ง ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 16 สาขาวิชาเอก ในด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การจัดการ ศิลปกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา โดยมีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน
พ.ศ.2560
จัดสร้างอาคารหลังใหม่: อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติเปิดตัวอาคารหลังใหม่ล่าสุดคืออาคารอทิตยาทร ซึ่งได้รับการตั้งชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งทรงเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ
พ.ศ. 2541
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเติบโต
ในปี พ.ศ.2541 อาคาร 6 ชั้นได้สร้างเสร็จเพื่อรองรับนักศึกษากว่า 1,000 คน นอกจากนี้ได้มีการวางระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ ได้แก่ การขยายหลักสูตรการศึกษา การฝึกงาน รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
พ.ศ.2539
มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติอนุมัติให้โครงการศึกษาปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ (ISDP) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2535
มีอาคารหลังใหม่และเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
โครงการศึกษาปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ (ISDP) มีอาคารใหม่ของตัวเอง สามารถรองรับนักศึกษาจำนวน 486 คน และมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชาเอก คือ บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ.2529
International Students Degree Program (ISDP): โครงการศึกษาปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ
สภามหาวิทยาลัยมหิดลรับรองอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ISDP) โดยเปิดสอนในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 7 สาขาวิชา