งานทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานร่วมกันในการสานต่อความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย เรากำลังมองหาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ

สำหรับตำแหน่งงานล่าสุด โปรดดู:

  • ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยของรัฐ จุดเด่นของวิทยาลัยฯ คือการมุ่งเน้นการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติและการปรับปรุงหลักสูตร การมีเครือข่ายทั่วโลกของมหาวิทยาลัยพันธมิตร การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นในการวิจัย ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับโลกโดยผลิตศิษย์เก่ามากกว่า 8,800 คน ซึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของตน วิทยาลัยฯ กำลังรับสมัครอาจารย์ที่มีความสามารถ รักการสอน และทุ่มเทให้กับการวิจัย วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพ แวดล้อมที่มีชีวิตชีวาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยให้คณาจารย์

ปัจจุบัน กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้:

  1. อาจารย์ประจำ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
    ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาเศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  2. อาจารย์ประจำ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
    ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาการจัดการและพฤติกรรมองค์กร การบริหารงานบุคคล และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

ตำแหน่งอาจารย์ประจำของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คาดหวังว่าจะสนับสนุนความเป็นเลิศ ด้านการเรียนการสอนและเป้าหมายงานวิจัยของวิทยาลัยฯ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติฯ และสังคม ด้วยการทำงานด้านการบริการวิชาการและงานด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจโปรดส่งจดหมายสมัครงานและประวัติมาที่: thidarat.cha@mahidol.ac.th

ติดต่องานทรัพยากรบุคคล

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น
ห้อง 1312/1 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 1
โทร.: +66 (0) 2700 5000 ต่อ 1512, 1612, 1522