อาคารเรียนวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตศาลายาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในจังหวัดนครปฐม ด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ วิทยาลัยฯ มีอาคารเรียนทั้งส้ิน 5 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1, 2, 3 อาคารอทิตยาทร และอาคารเรียนสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษา ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องสมุด ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม สตูดิโอ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 2

วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 3

อาคารอทิตยาทร (ตึกใหม่)