การมีส่วนร่วมทางสังคมของวิทยาลัยนานาชาติ

การมีส่วนร่วมทางสังคมของวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ “ ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมของนักศึกษา อาจารย์และพนักงานในการใช้ความรู้ ทักษะและกลยุทธ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติเข้าถึงชุมชนและสร้างการเชื่อมโยงกับองค์กรที่ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครและมีบทบาทที่รับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยพันธกิจสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนด้านจัดการการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครสำหรับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการที่ยั่งยืนในชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เราเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสร้างการเชื่อมโยงใหม่เพื่อขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อชุมชน

วิสัยทัศน์

ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมโครงการอาสาสมัครที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

จุดมุ่งหมายสำคัญ

  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรชุมชน
  2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัยและชุมชน
  3. ทำงานร่วมกับคณะ ภาควิชา สถาบัน และศูนย์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. สร้างความแตกต่างในพื้นที่ที่เราอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้บางสิ่งบางอย่างแก่ชุมชนที่เราส่งเสริม
  5. ช่วยแก้ไขปัญหาที่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเผชิญอยู่ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อฝึกปฏิบัติ
  6. ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและพนักงาน มีโอกาสสร้างความเสมอภาคกับพันธมิตรในชุมชน
  7. สร้างการรับรู้ในโครงการของเราผ่านสื่อสังคมและการพูดถึงทางสาธารณะแบบอื่น