หมายเลขติดต่อและอีเมล

คอลเซ็นเตอร์: โทร: +66 (0) 2 - 700-5000
ติดต่อหน่วยงานหลักในวิทยาลัยนานาชาติ

พนักงานรับโทรศัพท์: ต่อ 0, 1116
หน่วยรับสมัครฯ ระดับปริญญาตรี: ต่อ 4344, 4345, 4346
หน่วยรับสมัครฯ ระดับปริญญาโท: ต่อ 4483
ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์: ต่อ 3904, 3905
หน่วยอาคารและสถานที่: ต่อ 4300, 4308
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ: ต่อ 4471, 4472

 

โทรศัพท์สายตรง

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ : 0-2800-3574, 02-800-3560
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน: 0-2441-0568-9
ร้าน Brew and Bev Bistro : 0-2441-0098

โทรสาร

งานธุรการ: 0-2441-5091
งานบริหารการศึกษา: 02-700-5013
หน่วยวิเทศสัมพันธ์: 0-2441-0232
หน่วยบริการวิชาการ (Coaching Center): 02-411-0233
ห้องสมุด: 0-2441-0633
ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์: 0-2800-2335
หน่วยสื่อสารองค์กร: 0-2441-0629
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน: 0-2441-0554
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์: 02 441 9517