หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 4+1)

คุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานหรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากการเริ่มต้นในการศึกษาระดับปริญญาตรี / MBA ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร MBA 4 + 1 รวมถึงข้อกำหนด คุณสมบัติการรับเข้าศึกษา และขั้นตอนการสมัคร

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
(ก.ย. – ธ.ค.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
(ม.ค.- เม.ย.)
รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
(เม.ย. – ก.ค.)

ช่วงรับสมัคร

22 เม.ย.  –  4 ก.ค. 2563 1 ก.ย. – 4 ธ.ค. 2563 1 ธ.ค. 2563  – 28 ก.พ. 2564

กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย

7 ก.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563 1 มี.ค. 2564

ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์

9 ก.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563 3 มี.ค. 2564

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์

11 ก.ค. 2563 12 ธ.ค. 2563 6 มี.ค. 2564

วันประกาศผลสอบ

22 ก.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563 17 มี.ค. 2564

ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

14-17 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 –  2 เม.ย. 2564

วันที่เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

1 ส.ค. 2563 ค่ะ 3 เม.ย. 2564

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน

7-11 ก.ย.  2563 4 – 8 ม.ค. 2564 3 – 7 พ.ค. 2564

วันปฐมนิเทศ

จะแจ้งภายหลัง จะแจ้งภายหลัง จะแจ้งภายหลัง

วันที่เริ่มเรียน

12 ก.ย.  2563 9 ม.ค. 2564 8 พ.ค. 2564

สมัครอย่างไร

ข้อกำหนด

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA 4 + 1 ควรมีคุณสมบัติดังนี้:

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ MUIC
 • จบการศึกษาอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี CGPA เท่ากับ 2.75 ขึ้นไป
 • ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ Program Director ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ และนำแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติมายื่นให้สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
 • ผ่านแบบทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัคร หรือ MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ: การยื่นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (BA) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารที่ต้องยื่น

 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 2 ฉบับ (หากต้องใช้)
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับนักศึกษาไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2563 ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับสมัคร ต่อไปนี้

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ จงอธิบายว่าธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก) ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างไร และวิธีการที่รัฐบาลต่างๆพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แล้วคุณคิดว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 อย่างไร (ไม่น้อยกว่า 500 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ – เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาด Font “12” และพิมพ์ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบสมัคร และหลักสูตรที่สมัคร ที่ด้านบนมุมขวาของบทความทุกหน้า

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

1

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

2

การชำระเงิน

โอนค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (ไม่สามารถขอคืนได้) ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
3

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
** โทร: +66 2 700 5000 Ext. 4483**

4

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์ icgrad@mahidol.ac.th.

5

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทุกคนจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด) และสอบสัมภาษณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster