Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 4+1)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA 4+1)

คุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานหรือไม่? คุณอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากการเริ่มต้นในการศึกษาระดับปริญญาตรี / MBA ต่อไปนี้เป็นข้อมูลการสมัครเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร MBA 4 + 1 รวมถึงข้อกำหนด คุณสมบัติการรับเข้าศึกษา และขั้นตอนการสมัคร

สมัครเมื่อไร

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) แต่ละภาคใช้เวลาเรียน 12 สัปดาห์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 1
(ก.ย. – ธ.ค.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 2
(ม.ค.- เม.ย.)

รอบการสมัคร
ภาคการศึกษาที่ 3
(เม.ย. – ก.ค.)

ช่วงรับสมัคร

22 เม.ย. -24 ก.ค.2562

16 ต.ค. – 30 พ.ย. 2562

1 พ.ย. – 2 มี.ค. 2563

กำหนดส่งเอกสารการสมัครวันสุดท้าย

24 ก.ค.2562

30 พ.ย. 2562

2 มี.ค. 2563

ประกาศผู้มีคุณสมบัติสำหรับการสอบเข้า / สัมภาษณ์

31 ก.ค. 2562

4 ธ.ค.2562

4 มี.ค. 2563

วันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์

3 ส.ค.2562

7 ธ.ค.2562

7 มี.ค. 2563

วันประกาศผลสอบ

14 ส.ค.2562

18 ธ.ค.2562

18 มี.ค.2563

ลงทะเบียนเรียน Pre-course

14 – 17 ส.ค.2562

18 – 21 มี.ค.2563

วันที่เริ่มเรียน Pre-course

17 ส.ค.2562

23 มี.ค.2563

วันลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกและชำระเงิน

9 – 14 ก.ย. 2562

6 – 11 ม.ค. 2563

27 เม.ย – 2 พ.ค. 2563

วันปฐมนิเทศ

1-3 พ.ย. 2562

จะแจ้งภายหลัง

จะแจ้งภายหลัง

วันที่เริ่มเรียน

14 ก.ย.2562

12 ม.ค.2563

2 พ.ค.2563

สมัครอย่างไร

ข้อกำหนด

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตร MBA 4 + 1 ควรมีคุณสมบัติดังนี้:

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ MUIC
 • จบการศึกษาอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี CGPA เท่ากับ 2.75 ขึ้นไป
 • ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ Program Director ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ และนำแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติมายื่นให้สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
 • ผ่านแบบทดสอบคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้; GMAT ภายใน 5 ปีนับจากวันที่สมัคร หรือ MUIC-QPT จัดโดย MUIC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUIC-QPT กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ: การยื่นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (BA) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารที่ต้องยื่น

 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 2 ฉบับ (หากต้องใช้)
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (สำหรับนักศึกษาไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ : เอกสารทุกแผ่นที่เป็นสำเนา ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เรียงความวัตถุประสงค์

สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปี พ. ศ. 2561, 2562 ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความ 2 เรื่อง ต่อไปนี้

 • โปรดเขียนเหตุผลในการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทซึ่งมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ / เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของอาชีพของคุณ (450 คำ)
 • หลายประเทศมีปัญหาสำคัญด้านการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ่ คุณคิดว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างไร ให้กล่าวถึงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากความรู้และประสบการณ์ของคุณเองเพื่อสนับสนุนคำตอบของคุณ (450 คำ)

รูปแบบการเขียนเรียงความ– เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman font ขนาด 12 และพิมพ์ชื่อ นามสกุล ที่ด้านบนขวาของบทความ

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

1

เริ่มส่งข้อมูลออนไลน์

2

การชำระเงิน

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้ (2,500 บาท) ไปที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่ 333-208153-4
Swift code SICOTHBK
3

การส่งเอกสาร

ส่งสลิปใบชำระเงินค่าสมัครและเอกสารในการสมัครทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองมาที่

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (The Office of International Graduate Studies) (iGS)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารอทิตยาทร, ห้อง 422 ชั้น 4
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
** โทร: +66 2 700 500 Ext. 4483**

4

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์

ส่งเรียงความวัตถุประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนดในรูปแบบ pdf และส่งมาที่อีเมล์ icgrad@mahidol.ac.th.

5

คุณสมบัติ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทุกคนจะต้องทำการทดสอบ MUIC-QPT (หากวิทยาลัยกำหนด) และสอบสัมภาษณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร ศูนย์ศาลายา
โทรศัพท์ : +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร : +66 (0) 2441 5091

Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster