ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย

ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติใช้ระบบไตรภาค หรือสามภาคการศึกษา – ภาคการศึกษาที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม), ภาคการศึกษาที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายน-กรกฎาคม) – แต่ละภาคมีเวลาการเรียนการสอน 12 สัปดาห์ มีภาคฤดูร้อนระยะสั้นในเดือนสิงหาคม

สมัครเมื่อไร

ระยะเวลารับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่เริ่มเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
15 พ.ค.-16 ก.ค. 2563
 3 ส.ค.2563 7 ก.ย.25623
ภาคการศึกษาที่ 2
14 ส.ค. -15 ต.ค.2563
3 พ.ย.2563 4 ม.ค.2564
ภาคการศึกษาที่ 3
16 พ.ย.2563 – 15 ม.ค.2564
15 ก.พ. 2564 27 เม.ย.2564

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบรับเข้ากลางมหาวิทยาลัยไทย (TCAS)

สมัครเมื่อไร

ระยะเวลารับสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่เริ่มเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
17 พ.ค.-16 ก.ค. 2564
5 ส.ค.2564 13 ก.ย.2564
ภาคการศึกษาที่ 2
16 ส.ค. -15 ต.ค.2564
4 พ.ย.2564 10 ม.ค.2565
ภาคการศึกษาที่ 3
15 พ.ย. 2564 – 14 ม.ค.2565
17 ก.พ. 2564 25 เม.ย.2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบรับเข้ากลางมหาวิทยาลัยไทย (TCAS)

สมัครอย่างไร

เอกสารในการสมัคร

 1. สำเนาแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับและฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate), ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 2. สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมปลายที่ผ่านการรับรองหรือเทียบเท่า (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 3. ประวัติโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. ผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) จะต้องส่งผลสอบ TOEFL iBT ฉบับจริง หรือผลสอบ IELTS Academic ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
 6. TOEFL (iBT) TOEFL (iBT)
  Overall 69
  Writing 22
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186 ***
  OR
  IELTS IELTS
  Overall 6.0
  Writing 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้โดยติดต่อ *** IDP or British Council ***
  หรือ
  PTE PTE
  Overall 50
  Writing 50
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ *** www.pearsonpte.com/sendingyourscores/
 7. ผลสอบ ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) ฉบับจริงมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

  สาขาวิชา

  ACT (Math Score)

  หรือ

  SAT (Math Score)

  วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

  ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

  ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

  บริหารธุรกิจ

  ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

  ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

  สื่อและการสื่อสาร

  ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

  ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน

  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  **ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
  ได้ที่www.act.org
  Code 7958 **

  **ยื่นเรื่องส่งผลคะแนน
  ได้ที่
  www.collegeboard.org
  Code 7208 **

  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก และสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 8. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
 9. สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
 10. เขียนเรียงความจุดประสงค์ที่สมัครเรียน (อย่างน้อย 250 คำ)
 11. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
 12. ใบรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงิน 1 ฉบับ
 13. ค่าสมัครสอบ 50 USD หรือ 1,500 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

1

กรอกใบสมัครออนไลน์

2

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

2.1 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

 • ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ
  อาคารอทิตยาทร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)

2.2 ส่งทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่
  บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  เลขที่บัญชี 333-279910-3
 • ส่งเอกสารและหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครมาที่
  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

***หมายเหตุ – ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาหากประทับตราไปรษณีย์ช้ากว่าที่กำหนด

3

การทดสอบวัดระดับ

ตารางการสอบ

เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เป็นนักศึกษาเต็มเวลา ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) ที่ไม่ได้ส่งผลคะแนน TOEFL iBT หรือ IELTS จะต้องสอบวัดระดับการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อกำหนดวิชาสำหรับลงทะเบียน

สำหรับการทดสอบวัดระดับคลิกที่นี่

ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
(+66) 02-700-5013
icdad@mahidol.ac.th

ขั้นตอนการสมัคร

1

กรอกใบสมัครออนไลน์

2

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์

2.1 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

 • ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ อาคารอทิตยาทร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)

2.2 ส่งทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่
  บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่บัญชี 333-279910-3
 • ส่งเอกสารและหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครมาที่
  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

***หมายเหตุ – ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาหากประทับตราไปรษณีย์ช้ากว่าที่กำหนด

3

การทดสอบวัดระดับ

ตารางการสอบ

เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการให้เป็นนักศึกษาเต็มเวลา ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native Speaker) ที่ไม่ได้ส่งผลคะแนน TOEFL iBT หรือ IELTS จะต้องสอบวัดระดับการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อกำหนดวิชาสำหรับลงทะเบียน

สำหรับการทดสอบวัดระดับคลิกที่นี่

ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
(+66) 02-700-5013
icdad@mahidol.ac.th