วิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ, มหิดลอินเตอร์) > การสมัครเข้า > นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

การรับสมัครเข้า PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้นักเรียนก่อนการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) และเมื่อนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ของ PC/MP จะสามารถเข้าศึกษาปริญญาตรีที่ MUIC ต่อไปได้

การรับสมัครเรียนภาคปกติของ PC/MP

(สำหรับผู้สมัครชาวไทย/ชาวต่างประเทศ)

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Entrance Examination) และมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติ แต่มีคะแนนอยู่ในระดับที่แสดงว่าทักษะภาษาอังกฤษและ/หรือคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพัฒนา โดยเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) หรือ หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ Mathematics Foundations Program (MP) ก่อนเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร จะสามารถเข้าศึกษาปริญญาตรีที่ MUIC ต่อไป

นอกจากนี้ PC เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ที่ศูนย์ก่อนไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่นได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  icpc@mahidol.ac.th

การสมัครเรียนแบบ PC Direct Track

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ สามารถสมัครเรียน PC ได้โดยตรง หรือ PC Direct Track การรับสมัครเข้าเรียนประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครที่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแล้วได้เข้าเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ก่อนเข้าศึกษาที่ MUIC

ระยะเวลารับสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร*
(PC Direct Track เท่านั้น)
ระยะเวลาสอบเข้า** ระยะเวลาเรียน PC Quarter:
การรับสมัครรอบแรก: บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์
PC Quarter 3/2563:
(22 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2563)
การรับสมัครรอบที่ 2: บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์
PC Quarter 4/2563:
(14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2563)
 
การรับสมัครรอบที่ 3: บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์
PC Quarter 1/2564:
(4 มกราคม  – 12 มีนาคม 2564)
การรับสมัครรอบที่ 4: บัดนี้จนถึงวันที่  /25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 5 มีนาคม 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564
PC Quarter 2/2564:
(29 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2564)
*   – ผู้สมัครที่ใช้ผลการเรียนมัธยมปลายจากต่างประเทศควรสมัครก่อนวันหมดเขตรับสมัครอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาเอกสารและใบสมัครต่างๆต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ  การสอบออนไลน์แบบมีเงื่อนไขอาจจะดำเนินการสำหรับผู้สมัครที่ผลการตรวจวุฒิการศึกษาไม่ทันการสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารเป็นสำคัญ
** – เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การสอบจะดำเนินการในรูปแบบ Online เท่านั้น
*** – ตารางสอบ: ผู้สมัครสามารถทำการสอบได้ อย่างน้อยหลังจากส่งใบสมัครและเอกสารประมาณ 4-7 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันสอบแก่ผู้สมัครทางอีเมล์อีกครั้ง

ข้อกำหนดการสมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเอกสารรับรองที่เทียบเท่าโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศไทย
 • มีคะแนน IELTS อย่างน้อย 4.5 หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 32 คะแนน หรือ PTE อย่างน้อย 30 คะแนน หรือ DET อย่างน้อย 55 คะแนน
 • เข้าทดสอบวัดระดับจัดโดยศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ในวิชาต่อไปนี้
  1. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  2. คณิตศาสตร์ (ตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ)
  3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GEDจะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว) หรือจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 • รายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้นฉบับ (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันทดสอบ)
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีการประทับตราจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำเนาสี) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • รูปถ่ายดิจิทัลล่าสุดขนาด 2 นิ้ว (ไฟล์ .jpg เท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

 • คลิกเพื่อ รอกข้อมูลใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  *เอกสารที่มากกว่า 2 หน้า ต้องรวมให้เป็นไฟล์เดียวกัน
 • ใบสมัครและเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์จะได้รับการยืนยันทางอีเมล์
 • ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งวิธีการชำระค่าสมัคร 1,500 บาท พร้อมกำหนดการสอบทางอีเมล์

ปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP

ปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) นั้นใช้ระบบภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัคร* สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเรียนที่   PC
เริ่มเรียน PC quarter ระยะเวลาเรียน PC Quarter:
จัดสอบครั้งที่ 1 ในเดือน พฤษภาคม 
PC Quarter 3/2563
22 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2563
จัดสอบครั้งที่ 2 ในเดือน กรกฎาคม
PC Quarter 4/2563
14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2563
จัดสอบครั้งที่ 3 ในเดือน  ตุลาคม 
PC Quarter 1/2564
4 มกราคม  – 12 มีนาคม 2564
จัดสอบครั้งที่ 4 ในเดือน กุมภาพันธ์
PC Quarter 2/2564
29 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2564

ระยะเวลาการเรียน: 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อระดับ  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนที่ PC มีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนที่ PC มีข้อดีหลายประการ ประการแรก การเรียนการสอน 4 ระดับ (PC1 – PC4) ที่ PC มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียนเพื่อให้สามารถเรียนต่อที่ MUIC ได้ นอกจากนี้นักเรียนของ PC จะได้เรียนรู้ทักษะการเรียน แนวคิดพื้นฐานของตรรกะ จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลและการเรียนรู้อิสระ รวมทั้งนักเรียน PC จะมีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

หลักสูตร PC เป็นอย่างไร

PC จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 ระดับ ระดับ PC1 และ PC2 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
PC3 และ PC4 มุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบะผสมผสานทักษะผ่านการทำโครงการ การอภิปรายกลุ่มและการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

ฉันต้องเรียนที่ PC นานเท่าไรก่อนเข้า MUIC?

นักเรียน PC โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 3-12 เดือนขึ้นอยู่กับระดับที่เริ่มต้นเรียน แต่ละระดับของ PC ใช้เวลา 10 สัปดาห์หรือประมาณ 3 เดือน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ PC1 ทุกคน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร PC

นักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียน 40,400 บาทต่อ 1 ภาคการศึกษา (1 Quarter)*/ต่อ 1 ระดับชั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องชำระเพิ่ม 8,000 บาท

*1 ภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนรวม 240 ชั่วโมง (ประมาณ 168 บาทต่อชั่วโมง)

ข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติของ PC มีอะไรบ้าง

เมื่อนักเรียนต่างชาติได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ PC พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้สมัครหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant (ED) คือ วีซ่าเพื่อศึกษาที่ PC อนึ่ง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า นักเรียนสามารถติดต่อสำนักงาน PC ด้วยตนเองหรืออีเมล icpc@mahidol.ac.th

PC มีสวัสดิการและการสนับสนุนให้นักเรียน

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทและ 10,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
 • เอกสารประกอบวีซ่านักเรียน (นักเรียนต่างชาติ)
 • หนังสือรับรอง
 • บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

คลิกเเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PC Direct Track FAQ (pdf).

ข้อมูลสำคัญ

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร 2
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
นครปฐม 73170

ติดต่อสำนักงาน  (+66)02-700-5000  ต่อ 3902-3905
โทรศัพท์มือถือ (+66) 83 995 7107, (+66) 89 550 7478
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.
icpc@mahidol.ac.th