Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

การรับสมัครเข้า PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้นักเรียนก่อนการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)

การรับสมัครเรียนภาคปกติของ PC/MP

(สำหรับผู้สมัครชาวไทย/ชาวต่างประเทศ)

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Entrance Examination) และมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติ แต่มีคะแนนอยู่ในระดับที่แสดงว่าทักษะภาษาอังกฤษและ/หรือคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพัฒนา โดยเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) หรือ หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ Mathematics Foundations Program (MP) ก่อนเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร จะสามารถเข้าศึกษาปริญญาตรีที่ MUIC ต่อไป

นอกจากนี้ PC เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ที่ศูนย์ก่อนไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่นได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  icpc@mahidol.ac.th

การสมัครเรียนแบบ PC Direct Track

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีสอบ IELTS ตั้งแต่ 4.5 หรือ iBT TOEFL ตั้งแต่ 32 สามารถสมัครเรียน PC ได้โดยตรง หรือ PC Direct Track การรับสมัครเข้าเรียนประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครที่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแล้วได้เข้าเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ก่อนเข้าศึกษาที่ MUIC

ระยะเวลารับสมัคร

     ระยะเวลารับสมัคร

ระยะเวลาสอบ Placement test
(จะแจ้งวันสอบที่แน่นอนต่อไป)

วันลงทะเบียนเรียน PC Quarter
การรับสมัครรรอบแรก
1 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
3 – 7 มิถุนายน 2562 PC Quarter 3/2562:
(17 มิถุนายน – 23 สิงหาคม  2562)
การรับสมัครรอบที่ 2
17 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562 PC Quarter 4/2562:
(16 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2562)

ข้อกำหนดการสมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเอกสารรับรองที่เทียบเท่าโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศไทย
 • มีคะแนน IELTS อย่างน้อย 4.5 (รวมถึงคะแนนวิชาการเขียน 4.5) หรือ IBT TOEFL อย่างน้อย  32 คะแนน
 • เข้าทดสอบวัดระดับจัดโดยศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ในวิชาต่อไปนี้
  1. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  2. คณิตศาสตร์
  3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัคร

 • ประกาศนียบัตรตัวจริงหรือประกาศนียบัตรมัธยมปลายและใบรับรองผลการศึกษา
 • รายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้นฉบับ (ออกให้ภายใน 6 เดือนล่าสุด)
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
 • หนังสือเดินทางทุกหน้า (สำเนาสี) –กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • รูปถ่ายล่าสุดขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (250 คำ) อธิบายเหตุผลที่ผู้สมัครต้องการเรียนที่ PC
 • บัญชีงบการเงินของผู้สมัครหรือของบิดามารดา/ผู้ปกครองซึ่งแสดงธุรกรรมทางการเงิน 6 เดือนที่ผานมา — กรณีเป็นชาวต่างชาติ
 • ใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองผลการตรวจและ / หรือผลตรวจเลือด

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

 • ข้อมูลการสมัคร(PDF)
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)
 • กรอกเอกสารการสมัครและส่งที่ icpc@mahidol.ac.th เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
 • PC จะแจ้งผู้สมัครให้ส่งเอกสารการสมัครฉบับจริงโดยส่งทางไปรษณีย์ไปที่

  ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
  นครปฐม ประเทศไทย 73170

 • ใบสมัครและเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์จะได้รับการยืนยันทางอีเมล์
 • ผู้สมัครจะได้รับการนัดหมายเพื่อทดสอบวัดระดับและสอบสัมภาษณ์

 

 

ปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP

ปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) นั้นใช้ระบบภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัคร
สำหรับผู้สิทธิ์สมัครเรียนที่   PC
เริ่มเรียน PC quarter
ระยะเวลาการศึกษา
จัดสอบครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม
1/2562
7 ม.ค.-15 มี.ค. 2562
จัดสอบครั้งที่ 4 ในเดือนมกราคม
2/2562
1 เม.ย. – 7 มิ.ย. 2562
จัดสอบครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม
3/2562
17 มิ.ย. – 23 ส.ค. 2562
จัดสอบครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม
4/2562
16 ก.ย. – 22 พ.ย. 2562

ระยะเวลาการเรียน: 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อระดับ  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนที่ PC มีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนที่ PC มีข้อดีหลายประการ ประการแรก การเรียนการสอน 4 ระดับ (PC1 – PC4) ที่ PC มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียนเพื่อให้สามารถเรียนต่อที่ MUIC ได้ นอกจากนี้นักเรียนของ PC จะได้เรียนรู้ทักษะการเรียน แนวคิดพื้นฐานของตรรกะ จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลและการเรียนรู้อิสระ รวมทั้งนักเรียน PC จะมีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

หลักสูตร PC เป็นอย่างไร

PC จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 ระดับ ระดับ PC1 และ PC2 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
PC3 และ PC4 มุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบะผสมผสานทักษะผ่านการทำโครงการ การอภิปรายกลุ่มและการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

ฉันต้องเรียนที่ PC นานเท่าไรก่อนเข้า MUIC?

นักเรียน PC โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 3-12 เดือนขึ้นอยู่กับระดับที่เริ่มต้นเรียน แต่ละระดับของ PC ใช้เวลา 10 สัปดาห์หรือประมาณ 3 เดือน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ PC1 ทุกคน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร PC

นักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียน 40,400 บาทต่อ 1 ภาคการศึกษา (1 Quarter)*/ต่อ 1 ระดับชั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องชำระเพิ่ม 8,000 บาท

*1 ภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนรวม 240 ชั่วโมง (ประมาณ 168 บาทต่อชั่วโมง)

ข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติของ PC มีอะไรบ้าง

เมื่อนักเรียนต่างชาติได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ PC พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้สมัครหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant (ED) คือ วีซ่าเพื่อศึกษาที่ PC อนึ่ง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า นักเรียนสามารถติดต่อสำนักงาน PC ด้วยตนเองหรืออีเมล icpc@mahidol.ac.th

PC มีสวัสดิการและการสนับสนุนให้นักเรียน

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทและ 10,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
 • เอกสารประกอบวีซ่านักเรียน (นักเรียนต่างชาติ)
 • หนังสือรับรอง
 • บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ข้อมูลสำคัญ

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร 2
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
นครปฐม 73170

(+66)2-700-5000  Ext.3902-3905
 (+66)83-995-7107, (+66)89-550-7478
icpc@mahidol.ac.th