Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

การรับสมัครเข้า PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้นักเรียนก่อนการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)

การรับสมัครเรียนภาคปกติของ PC/MP

(สำหรับผู้สมัครชาวไทย/ชาวต่างประเทศ)

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Entrance Examination) และมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติ แต่มีคะแนนอยู่ในระดับที่แสดงว่าทักษะภาษาอังกฤษและ/หรือคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพัฒนา โดยเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) หรือ หลักสูตรปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ Mathematics Foundations Program (MP) ก่อนเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร จะสามารถเข้าศึกษาปริญญาตรีที่ MUIC ต่อไป

นอกจากนี้ PC เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ที่ศูนย์ก่อนไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่นได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  icpc@mahidol.ac.th

การสมัครเรียนแบบ PC Direct Track

ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายและมีสอบ IELTS ตั้งแต่ 4.5 หรือ iBT TOEFL ตั้งแต่ 32 สามารถสมัครเรียน PC ได้โดยตรง หรือ PC Direct Track การรับสมัครเข้าเรียนประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครที่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแล้วได้เข้าเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ก่อนเข้าศึกษาที่ MUIC

ระยะเวลารับสมัคร

ระยะเวลารับสมัครf

ระยะเวลาสอบ Placement test
(จะแจ้งวันสอบที่แน่นอนต่อไป)

ระยะเวลาเรียน PC Quarter

การรับสมัครรรอบแรก
บัดนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

PC Quarter 3/2563:
(15 มิถุนายน – 21 สิงหาคม  2563)

การรับสมัครรอบที่ 2
บัดนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม2563

กรกฎาคม – สิงหาคม 2563

PC Quarter 4/2563:
(14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน2563)

การรับสมัครรอบที่ 3

บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

พฤศจิกายน – ธันวาคม2563

PC Quarter 1/2564:
(มกราคม – มีนาคม 2564)

การรับสมัครรอบที่ 4

บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

PC Quarter 2/2564:
(มีนาคม – มิถุนายน 2564)

ข้อกำหนดการสมัครเข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเอกสารรับรองที่เทียบเท่าโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศไทย
 • มีคะแนน IELTS อย่างน้อย 4.5 (รวมถึงคะแนนวิชาการเขียน 4.5) หรือ IBT TOEFL อย่างน้อย 32 คะแนน หรือ PTE อย่างน้อย 30 คะแนน
 • เข้าทดสอบวัดระดับจัดโดยศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ในวิชาต่อไปนี้
  1. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
  2. คณิตศาสตร์
  3. สอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัคร

 • ประกาศนียบัตรตัวจริงหรือประกาศนียบัตรมัธยมปลายและใบรับรองผลการศึกษา
 • รายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้นฉบับ (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันทดสอบ)
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ (กรณีนักเรียนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย)
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 
 • หนังสือเดินทางทุกหน้า (สำเนาสี) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • รูปถ่ายล่าสุดขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน

 • ข้อมูลการสมัคร (PDF)
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร(PDF)
 • กรอกเอกสารการสมัครและส่งที่ icpc@mahidol.ac.th เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
 • PC จะแจ้งผู้สมัครให้ส่งเอกสารการสมัครฉบับจริงโดยส่งทางไปรษณีย์ไปที่

  ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
  นครปฐม ประเทศไทย 73170

 • ใบสมัครและเอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์จะได้รับการยืนยันทางอีเมล์
 • ผู้สมัครจะได้รับการนัดหมายเพื่อทดสอบวัดระดับและสอบสัมภาษณ์

 

 

ปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP

ปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) นั้นใช้ระบบภาคการศึกษา

ช่วงรับสมัคร

สำหรับผู้สิทธิ์สมัครเรียนที่   PC

เริ่มเรียน PC quarter

ระยะเวลาการเรียน

จัดสอบครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม

1/2563

6 มกราคม -13 มีนาคม 2563

จัดสอบครั้งที่ 4 ในเดือนมกราคม

2/2563

30 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2563

จัดสอบครั้งที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม

3/2563

15 มิถุนายน – 21 สิงหาคม2563

จัดสอบครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม

4/2563

14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน2563

ระยะเวลาการเรียน: 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษาต่อระดับ  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนที่ PC มีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนที่ PC มีข้อดีหลายประการ ประการแรก การเรียนการสอน 4 ระดับ (PC1 – PC4) ที่ PC มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียนเพื่อให้สามารถเรียนต่อที่ MUIC ได้ นอกจากนี้นักเรียนของ PC จะได้เรียนรู้ทักษะการเรียน แนวคิดพื้นฐานของตรรกะ จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลและการเรียนรู้อิสระ รวมทั้งนักเรียน PC จะมีโอกาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย

หลักสูตร PC เป็นอย่างไร

PC จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 ระดับ ระดับ PC1 และ PC2 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
PC3 และ PC4 มุ่งเน้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบะผสมผสานทักษะผ่านการทำโครงการ การอภิปรายกลุ่มและการเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

ฉันต้องเรียนที่ PC นานเท่าไรก่อนเข้า MUIC?

นักเรียน PC โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 3-12 เดือนขึ้นอยู่กับระดับที่เริ่มต้นเรียน แต่ละระดับของ PC ใช้เวลา 10 สัปดาห์หรือประมาณ 3 เดือน นักเรียนไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ PC1 ทุกคน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร PC

นักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียน 40,400 บาทต่อ 1 ภาคการศึกษา (1 Quarter)*/ต่อ 1 ระดับชั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต้องชำระเพิ่ม 8,000 บาท

*1 ภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนรวม 240 ชั่วโมง (ประมาณ 168 บาทต่อชั่วโมง)

ข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติของ PC มีอะไรบ้าง

เมื่อนักเรียนต่างชาติได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ PC พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้สมัครหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant (ED) คือ วีซ่าเพื่อศึกษาที่ PC อนึ่ง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า นักเรียนสามารถติดต่อสำนักงาน PC ด้วยตนเองหรืออีเมล icpc@mahidol.ac.th

PC มีสวัสดิการและการสนับสนุนให้นักเรียน

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาทและ 10,000 บาทสำหรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
 • เอกสารประกอบวีซ่านักเรียน (นักเรียนต่างชาติ)
 • หนังสือรับรอง
 • บริการทางการแพทย์และการปฐมพยาบาล
 • บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ข้อมูลสำคัญ

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร 2
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา
นครปฐม 73170

(+66)2-700-5000  Ext.3902-3905
 (+66)83-995-7107, (+66)89-550-7478
icpc@mahidol.ac.th