Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

รอบการรับสมัคร

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562 9 กันยายน 2562
2
3 – 19 กรกฏาคม 2562 4 สิงหาคม 2562 9 กันยายน 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
3
3 – 17 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม 2562
6 มกราคม 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
4
6 – 21 มกราคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
27 เมษายน 2563

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

รอบการรับสมัคร

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
18 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562 9 กันยายน 2562
2
3 – 19 กรกฏาคม 2562 4 สิงหาคม 2562 9 กันยายน 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
3
3 – 17 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม 2562
6 มกราคม 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
4
6 – 21 มกราคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
27 เมษายน 2563

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

สมัครอย่างไร

เอกสารในการสมัคร

ผู้สมัครแบบทั่วไป

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 รายวิชาและได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ปีการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  TOEFL (iBT)

  คะแนนขั้นต่ำ 69
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  www.ets.org
  Code C186***

  หรือ
  IELTS
  คะแนนขั้นต่ำ 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
  หรือ
  PTE (Academic)

  คะแนนขั้นต่ำ 50
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 6. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  ACT (Math Score)

  18 – 36 คะแนน
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.act.org Code 7958***

  หรือ
  SAT (Math Score)
  500 – 800 คะแนน
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่  www.collegeboard.org Code 7208***

  *** สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 7. จดหมายรับรองความประพฤติจากคุณครูที่โรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
  แบบฟอร์มจดหมายรับรองความประพฤติ(PDF)
 8. ค่าสมัคร 1,000 บาท
  TOEFL (ITP) 1200 บาท
  Writing 500 บาท
  Math 500 บาท
 9. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน

** หมายเหตุ **
ตารางกลุ่มผู้สมัครและวิชาสอบคลิกที่นี่ (PDF)

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นผล IGCSE จะต้องมีประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา และวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 รายวิชาและได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ปีการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  TOEFL (iBT) TOEFL (iBT)
  Overall 69
  Writing 22
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
  หรือ
  IELTS IELTS
  Overall 6.0
  Writing 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
  หรือ
  PTE (Academic) PTE (Academic)
  Overall 50
  Writing 50

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 6. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  สาขาวิชา ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score)
  วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  บริหารธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน
  การจัดการบริการนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
    **ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  www.act.org
  Code 7958**
  **ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  www.collegeboard.org
  Code 7208**

  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math Score) หรือ SAT (Math Score) และไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์

 7. จดหมายรับรองความประพฤติจากคุณครูที่โรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
  แบบฟอร์มจดหมายรับรองความประพฤติ (PDF)
 8. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
 9. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1

กรอกใบสมัครออนไลน์

2

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

2.1 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

 • ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ
  อาคารอทิตยาทร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)

2.2 ส่งทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่
  บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  เลขที่บัญชี 333-279910-3
 • ส่งเอกสารและหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครมาที่
  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
3

ตรวจสอบสถานการณ์สมัคร

การตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการสมัครบนเว็ปไซต์
www.sky-p.mahidol.ac.thภายใน 2 วันหลังจากส่งเอกสารการสมัคร
หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7

(+66) 02-700-5013

icdad@mahidol.ac.th

ขั้นตอนการสมัครสอบ

2

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

2.1 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง

 • ยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติ
  อาคารอทิตยาทร ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)

2.2 ส่งทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

 • โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่
  บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
  เลขที่บัญชี 333-279910-3
 • ส่งเอกสารและหลักฐานการชาระเงินค่าสมัครมาที่
  หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
3

ตรวจสอบสถานการณ์สมัคร

การตรวจสอบสถานะใบสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการสมัครบนเว็ปไซต์
www.sky-p.mahidol.ac.thภายใน 2 วันหลังจากส่งเอกสารการสมัคร
หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาแสดงในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ติดต่อเรา

ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7

(+66) 02-700-5013

icdad@mahidol.ac.th