ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

รอบการรับสมัคร

รอบที่วันรับสมัครวันสอบวันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 256318 – 19 พฤษภาคม 25637 กันยายน 2563
2
1 – 10 กรกฏาคม 256318 กรกฏาคม 25637 กันยายน 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
3
7 – 20 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
4 มกราคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
4
12 – 27 มกราคม 2564
13-14 กุมภาพันธ์ 2564
26 เมษายน 2564

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

วิธีการรับสมัคร

เอกสารในการสมัคร

ผู้สมัครแบบทั่วไป

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ สามารถจัดสอบได้เฉพาะวิชา Essay Writing และ Mathematics ทางออนไลน์เท่านั้น 

ดังนั้นผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะสามารถสมัครสอบในรอบนี้ได้
 
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GEDจะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

  TOEFL (iBT)
  Overall 69 
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  www.ets.org Code C186***

  หรือ

  IELTS

  Overall 6.0 
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***

  หรือ

  PTE (Academic)
  Overall 50 
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

  หรือ

  Duolingo English Test
  คะแนนขั้นต่ำ 100
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ *** https://englishtest.duolingo.com/applicants
 1. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) หรือ GSAT (Math) หรือ ONET (Math) หรือ PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี)

  ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  ACT (Math): www.act.org Code 7958
  SAT (Math): www.collegeboard.org Code 7208
  GSAT (Math): https://gsat.service.sci.tu.ac.th
  ONET (Math): www.niets.or.th
  PAT1: www.niets.or.th
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score) และ GSAT (Math score) และ ONET (Math score) และ PAT1 (Math score)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ค่าสมัคร 1,000 บาท
  • Essay Writing 500 บาท
  • Mathematics 500 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารการสมัครทางออนไลน์ หรือส่งทางไปรษณีย์โดย

2.1 ส่งเอกสารออนไลน์ 

หรือ

2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

2.2.1 โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่บัญชี 333-279910-3

2.2.2 ส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่
ส่งทางไปรษณีย์

หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ขั้นตอนที่ 3

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
icdad@mahidol.ac.th
Line: @muicfriend

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้ี้
  TOEFL (iBT)TOEFL (iBT)
  Overall 69
  Writing 22
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
  หรือ
  IELTSIELTS
  Overall 6.0
  Writing 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
  หรือ
  PTE (Academic)PTE (Academic)
  Overall 50
  Writing 50

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 1. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) หรือ GSAT (Math) หรือ ONET (Math) หรือ PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

  ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  ACT (Math): www.act.org Code 7958
  SAT (Math): www.collegeboard.org Code 7208
  GSAT (Math): https://gsat.service.sci.tu.ac.th
  ONET (Math): www.niets.or.th
  PAT1: www.niets.or.th
  ******สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score) และ GSAT (Math score) และ ONET (Math score) และ PAT1 (Math score)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารการสมัครทางออนไลน์ หรือส่งทางไปรษณีย์โดย

2.1 ส่งเอกสารออนไลน์ 

หรือ

2.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ก่อนปิดการรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

2.2.1 โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ชื่อบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่บัญชี 333-279910-3

2.2.2 ส่งเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาที่

หน่วยรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ขั้นตอนที่ 3

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
icdad@mahidol.ac.th
Line: @muicfriend