Thailand Web Stat Truehits.net
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล > การสมัครเข้า > ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

รอบการรับสมัคร

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 18 – 19 พฤษภาคม 2563 7 กันยายน 2563
2
3 – 14 กรกฏาคม 2563 25 กรกฏาคม 2563 7 กันยายน 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
3
7 – 20 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
6 มกราคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
4
5 – 21 มกราคม 2564
6 กุมภาพันธ์ 2564
27 เมษายน 2564

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

รอบการรับสมัคร

รอบที่ วันรับสมัคร วันสอบ วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 18 – 19 พฤษภาคม 2563 7 กันยายน 2563
2
3 – 14 กรกฏาคม 2563 25 กรกฏาคม 2563 7 กันยายน 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
3
7 – 20 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
6 มกราคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
4
5 – 21 มกราคม 2564
6 กุมภาพันธ์ 2564
27 เมษายน 2564

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

สมัครอย่างไร

เอกสารในการสมัคร

ผู้สมัครแบบทั่วไป

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GEDจะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ DET (Duolingo English Test) ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้ี้
  TOEFL (iBT)
  Overall 69 Writing ต่ำกว่า 22
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  www.ets.org Code C186***

  หรือ

  IELTS

  Overall 6.0 Writing ต่ำกว่า 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***

  หรือ

  PTE (Academic)
  Overall 50 Writing ต่ำกว่า 50
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

  หรือ

  DET (Duolingo English Test)
  คะแนนขั้นต่ำ 55
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ *** https://englishtest.duolingo.com/applicants
 6. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) หรือ GSAT (Math) หรือ ONET (Math) หรือ PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

  ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  ACT (Math): www.act.org Code 7958
  SAT (Math): www.collegeboard.org Code 7208
  GSAT (Math): https://gsat.service.sci.tu.ac.th
  ONET (Math): www.niets.or.th
  PAT1: www.niets.or.th
  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score) และ GSAT (Math score) และ ONET (Math score) และ PAT1 (Math score)
 7. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. ค่าสมัคร 1,000 บาท
  – Online Writing Examination 500 บาทขั้นตอนการสมัครสอบ
  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง website (http://sky-p.mahidol.ac.th)
  2. สแกนเอกสารการสมัครส่งใน Google form
  3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website
  (http://sky-p.mahidol.ac.th) เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 3. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 5. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้ี้
  TOEFL (iBT) TOEFL (iBT)
  Overall 69
  Writing 22
  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
  หรือ
  IELTS IELTS
  Overall 6.0
  Writing 6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
  หรือ
  PTE (Academic) PTE (Academic)
  Overall 50
  Writing 50

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 6. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) หรือ GSAT (Math) หรือ ONET (Math) หรือ PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้

  ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  ACT (Math): www.act.org Code 7958
  SAT (Math): www.collegeboard.org Code 7208
  GSAT (Math): https://gsat.service.sci.tu.ac.th
  ONET (Math): www.niets.or.th
  PAT1: www.niets.or.th
  ******สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score) และ GSAT (Math score) และ ONET (Math score) และ PAT1 (Math score)
 7. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. ค่าสมัคร 1,000 บาท
  ขั้นตอนการสมัครสอบ
  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง website (http://sky-p.mahidol.ac.th)
  2. สแกนเอกสารการสมัครส่งใน Google form
  3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website
  (http://sky-p.mahidol.ac.th) เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเรา

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7

(+66) 092-346-1690

icdad@mahidol.ac.th

Line: MUIC_Admissions