ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ 1 (กันยายน – ธันวาคม) เทอมที่ 2 (มกราคม – เมษายน) และเทอมที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม) ในแต่ละเทอมจะมีระยะเวลาในการเรียน 12 สัปดาห์ และมีการเรียนช่วงฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม

รอบการรับสมัคร

รอบที่วันรับสมัครวันสอบวันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
1
20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 256415,16 พฤษภาคม 256413 กันยายน 2564
2
28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 256424-25 กรกฏาคม 256413 กันยายน 2564
ภาคการศึกษาที่ 2
3
1 – 12 ตุลาคม 2564
29-31 ตุลาคม 2564
10 มกราคม 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
4
11 – 25 มกราคม 2565
12 กุมภาพันธ์ 2565
25 เมษายน 2565

รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)

วิธีการรับสมัคร

เอกสารในการสมัคร

ผู้สมัครแบบทั่วไป

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
  • วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน)
  • วุฒิประกาศนียบัตร IBDP
   (International Baccalaureate Diploma Programme)
   – IB Diploma ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24
   – IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
  • วุฒิ GED ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป มีคะแนนแต่ละวิชา 145 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 3. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   

  (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) ดังนี้
  TOEFL (iBT)

  Overall

  69

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.ets.org
  Code C186
  IELTS (Academic)Overall
  6.0
  *** ส่งผลคะแนน อิเล็กทรอนิกส์ได้โดย *** ติดต่อ
  IDP or British Council
  PTE (AcademicOverall
  50
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.pearsonpte.com/sendingyourscores
  DuolingoOverall
  100
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่
  https://englishtest.duolingo.com/applicants

ผู้สมัตรที่มีคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถพิจารณาสมัตรเข้าโครงการ Pathway Program to MUIC ได้ที่ PC ตามลิงนี้
https://muic.mahidol.ac.th/thai/admissions/pc-students/

 1. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
  สาขาวิชาACT (Math)หรือNew SAT (Math)

  วิทยาศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์
  เทคโนโลยีสร้างสรรค์

  25600
  บริหารธุรกิจ25600
  สื่อและการสื่อสาร18500
  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

  18

  500

  Order score via

  www.act.org
  Code 7958

  Order score via

  www.collegeboard.org
  Code 7208

  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score)

 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักเรียนไทย)
 4. ค่าสมัครสอบ
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบ 1,000 บาท
  • TOEFL (ITP) 1,200 บาท
  • Essay Writing 500 บาท  
  • Mathematics 500 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.muic.io/#/signup

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ QR Code

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://admission.muic.io/#/login

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
icdad@mahidol.ac.th
Line: @muicfriend

ผู้สมัครแบบ Fast Track

สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  • วุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน) หรือ
  • วุฒิประกาศนียบัตร IBDP
   (International Baccalaureate Diploma Programme)
   – IB Diploma ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24
   – IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4 
  • วุฒิ GED ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  เป็นต้นไป มีคะแนนแต่ละวิชา 145 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 660 คะแนน
 1. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ปพ.2 สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่)
 3. รูปถ่ายขนาด 450×350 pixels   

  (ชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  TOEFL (iBT)

  Overall

  69

  Writing

  22

  ***ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org Code C186***
  IELTS (Academic)Overall
  6.0
  Writing
  6.0
  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนโดยติดต่อ IDP หรือ British Council ***
  PTE (AcademicOverall
  50
  Writing
  50

  *** ยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ ***
  www.pearsonpte.com/sendingyourscores/

 1. ผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math)  มีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยมีคะแนนขั้นต่ำดังนี้
  สาขาวิชาACT (Math)หรือNew SAT (Math)

  วิทยาศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์
  เทคโนโลยีสร้างสรรค์

  25600
  บริหารธุรกิจ25600
  สื่อและการสื่อสาร18500
  ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ18500

  Order score via

  www.act.org
  Code 7958

  Order score via

  www.collegeboard.org
  Code 7208

  ***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score)

 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ค่าสมัคร 1,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.muic.io/#/signup

ขั้นตอนที่ 2

ชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ QR Code

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://admission.muic.io/#/login

ติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบ

อาคารอทิตยาทร ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170

(+66) 02-700-5000 Ext. 4344-7
icdad@mahidol.ac.th
Line: @muicfriend