ช่วงเปิดรับสมัคร: 12 – 27 มกราคม 2564

ข้อมูลการสอบเข้า

นักเรียนไทย และต่างชาติ (ที่พำนักในไทย)

หมายเตุ:
– ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ พาสปอร์ต (สำหรับคนต่างชาติ) เพื่อแสดงตนสำหรับการเข้าห้องสอบ
*** ข้อมูลนี้จะถูกประกาศสองวันก่อนวันสอบ