ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

หลักสูตร PC/MP

หากนักเรียนที่พำนักในต่างประเทศและได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก PC Direct Track จะได้รับคำแนะนำให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินระหว่างประเทศไปยังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายต่อ Quarter

(บาท / USD)

จำนวนเงินต่อ Quarter
(บาท/USD)

นักเรียนไทย/นักเรียนต่างชาติ
ที่ผ่านการสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ
นักเรียนต่างชาติ (จากการสมัครเรียนผ่าน PC Direct Track
ค่าลงทะเบียน PC*
38,500 / 1,283
ค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์*
8,000 / 266
ค่าทดสอบระดับความรู้ (ชำระครั้งเดียว)
1,500 / 50
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ (ชำระครั้งเดียว)
5,000 / 166
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
46,500 THB
(1,550 USD)
54,900 THB
(1,830 USD)

หมายเหตุ
*นักเรียน PC2 PC3 หรือ PC4 อาจต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนต้องชำระค่าลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ 8,000 บาท


ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของโปรแกรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ Mathematics Foundations Program (MP)

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมของ
หลักสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (MP) (ขึ้นอยู่กับ PC Quarter)
จำนวนเงินต่อรายวิชา
(บาท / USD)
หลักสูตร M1 (PC สัปดาห์ที่ 1 – 5)
15,000 / 500
หลักสูตร M2 (PC สัปดาห์ที่ 6 – 10)
15,000 / 500
รวมค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา
30,000 / 1,000

หมายเหตุ

 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 USD เท่ากับ 30 บาท
 • นักเรียนที่ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าเรียนหลักสูตร MP จะต้องชำระค่าลงทะเบียนสำหรับ 2 หลักสูตรจำนวน 30,000 บาท
 • เงื่อนไขอื่นๆ
  1. หากนักเรียนแจ้งลาออกหรือแจ้งยกเลิกการเรียนภายในสัปดาห์แรก นักเรียนจะได้รับคืน 50 % ของค่าลงทะเบียน
  2. หากนักเรียนสอบไม่ผ่านหลักสูตร M1 จะได้รับเงินค่าลงทะเบียนของหลักสูตร M2 คืนเต็มจำนวน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษารุ่นปี 2563 เป็นต้นไป จัดเก็บตามหลักสูตรดังนี้

ค่าหน่วยกิต   สัญชาติไทย ต่างสัญชาติ
รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,300 4,700
รายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 6,000 7,500
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ      
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่) จ่ายครั้งเดียว 10,000 10,000
ค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 20,000
กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคการศึกษาละ 1,000 1,000
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (รวมภาคฤดูร้อน) วันละ 100 สูงสุด 1,000 100-1,000 100-1,000 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2 ครั้งละ 500 500
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร ครั้งละ 20 20
ค่าธรรมเนียมการขอลดรายวิชาที่ชำระไว้ (Drop Fee 10% ของค่าหน่วยกิต)    
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา  ภาคการศึกษาละ                             –   1,500
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา   787,800 1,020,200
   – สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก 761,400 982,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      
   – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 843,900 1,100,100
   – สาขาวิชาการเงิน   843,900 1,100,100
   – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   843,900 1,100,100
   – สาขาวิชาการตลาด   843,900 1,100,100
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร   832,200 1,068,800
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 954,600 1,203,400
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต      
   – สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 794,400 1,029,600
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   819,900 1,058,600
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
   – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์   805,800 1,031,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   865,800 1,106,200
   – สาขาวิชาเคมี   869,700 1,112,800
   – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   816,300 1,047,200
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   845,700 1,101,600
   – สาขาวิชาฟิสิกส์   860,100 1,105,400
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต: (อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณ)    
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย)    945,000 – 1,134,000   1,228,500-1,474,200 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ นักศึกษาสัญชาติไทยภาคการศึกษาละ 94,500 บาท นักศึกษาต่างสัญชาติภาคการศึกษาละ 122,850 บาท

หมายเหตุ:  – ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ส่วนนี้เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ MUIC นักศึกษาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการติดตามการชำระค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิตของตนเองจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา

MBA Program MBA 4+1 Program MM Program

ค่าธรรมเนียมการสมัครและสัมภาษณ์

2,500 บาท

2,500 บาท

2,500 บาท

ค่าหน่วยกิต

7,500 บาท/หน่วยกิต

7,500 บาท/หน่วยกิต (หากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

6,000 บาท/หน่วยกิต (หากเป็นนักศึกษา  MBA)

7,500 บาท/หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

20,000 บาท / ภาคการศึกษา

20,000 บาท / ภาคการศึกษา

20,000 บาท / ภาคการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (ถ้าจำเป็น)

5,000 บาท

5,000 บาท

5,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

472,500 บาท

401,000 บาท

447,500 บาท

หมายเหตุ: – ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การสนับสนุนด้านการเงินและทุนการศึกษา

นักศึกษาปริญญาตรี

วิทยาลัยนานาชาติมีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลงานต่างๆ ที่มีต่อสังคม ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาที่มีความโดดเด่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icdad@mahidol.ac.th
 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icsa@mahidol.ac.th
 3. ทุนกู้ยืม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: icsa@mahidol.ac.th

นักศึกษาปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการเงินและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/en/scholarships.