ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ส่วนหนึ่งของปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยมอบรางวัลแก่ผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและช่วยเหลือสังคม นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาควรเป็นนักศึกษาดีเด่นที่มีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี มีผลการศึกษาดีและไม่เคยทำผิดจรรยาบรรณนักศึกษา

ประเภททุนรายละเอียดทุนจำนวนทุนคุณสมบัติ
ทุนอาเซียน
 • สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน
 • ผู้รับทุนจะได้รับ ส่วนลดค่าลงทะเบียนประเภทค่าหน่วยกิต 50% ของค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปี
4 ทุน / ปีการศึกษา
 • ไม่มีสัญชาติไทย
 • เป็นนักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
 • มีผลคะแนนภาษา อังกฤษ(IELTS/TOEFL) และคณิตศาสตร์ (ACT/SAT) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัคร Fast tract
 • ในระหว่างที่ศึกษา อยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.50 ขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา
 • ในระหว่างรับ ทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้
ทุนอาเซียน
ประเภท ประเทศกัมพูชาแบบเต็มจำนวน
 • สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศกัมพูชา และศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
 • ศึกษาในหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตทั้งหมดที่สามารถโอนได้จากมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ
 • ผู้รับทุนจะได้รับ ยกเว้นค่าลงทะเบียน ประเภทค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติเป็นระยะเวลา 2 ปี
1 ทุน / ปีการศึกษา
 • ไม่มีสัญชาติไทย/ สัญชาติกัมพูชา
 • เป็นนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศกัมพูชา และศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
 • มีผลคะแนนภาษา อังกฤษ (IELTS/TOEFL)
  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัคร Fast tract
 • สมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ในระหว่างที่ศึกษา อยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.00 ขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา
 • ในระหว่างรับ ทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้
ทุนอาเซียน
ประเภท ประเทศกัมพูชาแบบบางส่วน
 • สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากประเทศกัมพูชา และศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
 • ศึกษาในหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตทั้งหมดที่สามารถโอนได้จากมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา ที่มีบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ
 • ผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนประเภทค่าหน่วยกิต 50% ของค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี
2 ทุน / ปีการศึกษา
 • ไม่มีสัญชาติไทย/ สัญชาติกัมพูชา
 • เป็นนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศกัมพูชา และศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของประเทศกัมพูชาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
 • มีผลคะแนนภาษา อังกฤษ(IELTS/TOEFL)
  ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัคร Fast tract
 • สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.00 ขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา
 • ในระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้
ทุนผู้มีความบกพร่องด้านร่างกาย
 • สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้านร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แต่ไม่ถึงขนาดเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนประเภทค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาและจำนวนทุน
 • พิจารณาอนุมัติทุนจากที่ประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทย
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • สมัครขอรับทุนก่อนรอบระยะเวลาที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภททุน

รายละเอียดทุน

จำนวนทุน

คุณสมบัติ

ทุนทูตภาษาต่างประเทศ

 • สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศที่จัดโดยกลุ่มสาขาวิชาภาษาต่าง
  ประเทศ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประ
  กันการเดินทาง เป็นต้น
 • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรม
  การพิจารณาทุน
 • รวมมูลค่าทุน ไม่เกินปีการศึกษา ละ 1,000,000 บาท
 • เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ภาคการศึกษาที่ขอทุน
 • มีผลการเรียน “ผ่าน” ในรายวิชาภาษา
  ต่างประเทศเบื้องต้นระดับ 2 และได้ B+ ในรายวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

ทุนยุวทูต (ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท)

 • สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน
 • ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาละไม่เกิน 40 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท

 • ระดับปริญญาโท

ปีการศึกษาละไม่เกิน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท

 • ระดับปริญญาตรี

เป็นนักศึกษาประเภทเต็มเวลา (full-time) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.85 ในภาคการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ

 • ระดับปริญญาโท

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ

ทุนโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
 • ทุนสำหรับการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ (ประเทศในทวีปเอเชีย และนอกทวีปเอเชีย) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
 • กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

ปีการศึกษาละไม่เกิน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

 • กลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย

ปีการศึกษาละไม่เกิน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท

 • กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
 • เป็นนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.85 หรือระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน และ
 • ได้รับการตอบรับหรืออนุมัติให้เข้าร่วมการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือหรือสถานประกอบการต่าง ๆ และดำเนินการฝึกงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ณ ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย
 • กลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.85 หรือระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน และ
 • ได้รับการตอบรับหรืออนุมัติให้เข้าร่วมการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือหรือสถานประกอบการต่าง ๆ และดำเนินการฝึกงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ณ ประเทศที่อยู่นอกทวีปเอเชีย
ทุนโครงการ AIMS
 • สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาตรี ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme
 • ปีการศึกษาละไม่ เกิน 10 ทุน สำหรับยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมธนาคารในภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 • เกรดเฉลี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2.85 ในภาคการศึกษาที่สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ
ทุนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
 • สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาตรีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
 • จำนวนทุน ขึ้นอยู่ กับจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้ง
  เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 • รายละเอียดทุน
 • 24,000 บาท/ปี สำหรับประธานสโมสรนักศึกษา
 • 18,000 บาท/ปี สำหรับรองประธาน
 • 12,000 บาท/ ปี สำหรับคณะกรรมการ
 • เป็นนักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
 • ประธานสโมสรนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.80/รองประธานฯ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50/ และคณะกรรมการฯ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี1 ภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25
ทุนอุดหนุนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
 • สนับสนุน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ

 • ไม่จำกัดสาขาวิชา และจำนวนทุน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ
  กรรมการพิจารณาทุน
 • ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท ปีการศึกษาละไม่เกิน 750,000 บาท
 • เป็นนักศึกษาที่ เรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ น้อยกว่า 2.50
 • ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอรับทุนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ไม่เคยได้รับทุนนี้จากวิทยาลัยฯ มาแล้วในปีเดียวกัน
ประกาศนียบัตรรายละเอียดจำนวนคุณสมบัติ
ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • วิทยาลัยฯ มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาและสาขาวิชาพื้นฐาน
 • สาขาวิชาละ 2 คน และสาขาวิชาพื้นฐาน 2 คน
 • สาขาวิชาเอก
  เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก (เกรด 3.25 ขึ้นไป และหน่วยกิตสะสมมากกว่า 61 หน่วยกิต) ของแต่ละสาขาวิชา
 • สาขาวิชาพื้นฐาน
  เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 2 อันดับแรก (เกรด 3.25 ขึ้นไปและจำนวนหน่วยกิตสะสม 40-60 หน่วยกิต) ของสาขาวิชาพื้นฐาน

Toggle Content

ประเภททุนรายละเอียดทุนจำนวนทุนคุณสมบัติ
กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล
สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ปีการศึกษาละ 60,000–70,000 บาท
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้ปกครองต้องมี รายได้รวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
 • มีผลการเรียนผ่าน เกณฑ์การวัดและประเมิน
  ผลของสถาบันการศึกษา (2.00)
 • เข้าร่วมโครงการที่มี ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมง
 • นักศึกษาต้องชำระ เงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ย หลังจบการศึกษาแล้ว 2 ปี

ข้อมูลทุนกู้ยืมเพิ่มเติม: https://op.mahidol.ac.th/sa/studentloan

ข่าวทุนการศึกษา

แบบฟอร์มทุนวิทยาลัยนานาชาติ

งานกิจการนักศึกษา

ห้อง 1100, ชั้น1, อาคาร 1
โทร: +66 (0) 2700 5000 #1115, 1210
อีเมล์: praewthip.won@mahidol.ac.th,
rungtipa.sae@mahidol.ac.th
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 น. – 5:00 น.