หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

1000-BIO design copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการออกแบบวัตกรรมทางการแพทย์ (Biodesign Innovation Process)

ด้วยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย์ (BIODESIGN INNOVATION PROCESS)” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต …

1000-Garbage copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

ขอเชิญส่งขยะพลาสติกและขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำขยะพลาสติกที่ใช้แล้วใส่ถังรับขยะพลาสติก (ถังสีเขียว) เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และขอเชิญส่งขยะกำพร้า (ขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้) เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง โดยสามารถนำมาส่งให้กับบริษัทได้ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม …

02-Students-Donate-to-MUIC-Care-and-Share
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.มหิดลอินเตอร์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงา

หน่วยพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ MUIC Care and Share เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2566 สิ่งของที่รับบริจาคเป็นสิ่งของสภาพดีใช้แล้วหรือเป็นสิ่งของใหม่ อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา มีนักศึกษาร่วมบริจาคสิ่งของทั้งสิ้น 64 คน โดยงานกิจการนักศึกษาได้นำสิ่งของที่ได้รับจากกิจกรรมไปบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา …

04-MUIC-Receives-Safety-and-Wellness-Award-for-6th-Year-in-a-Row
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2565” และ “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยประจำปี 2565

วันที่ 28 เมษายน 2566 ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดีประจำปี 2565”  โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 6 ติดต่อกัน และรางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยประจำปี 2565  ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา …

05-Exchange-and-Visiting-Students-Attend-MUIC-Orientation
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน T3/2022-2023

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2566 Asst.Prof. Dr.Alexander Chabot Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับพร้อมแนะแนวทางการเรียนการสอน …

06-MUIC-Celebrates-Songkran-2023
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม MUIC สงกรานต์ …

12-MUICs-CDP-Partners-with-Chulas-Faculty-of-Pharmaceutical-Sciences
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ร่วมกับเภสัชจุฬาจัดการผลิตสื่อ วีดิทัศน์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การผลิตสื่อ วีดิทัศน์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์” โดยแบ่งเป็น …

02-MUICS-IRGA-Students-Attend-Forum-on-Women-in-Politics
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ร่วมกับสถานฑูตสวีเดนจัดประชุมบทบาทหญิงไทยในการเมือง

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาชาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถานทูตสวีเดน ในหัวข้อ “บทบาทหญิงไทยในการเมืองไทย …

15-MUIC-Celebrates-37th-Anniversary
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 37 ปี

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ วันที่ 23 …

09-MUICS-IRGA-Hosts-EU-Ambassadors-Lecture
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปาฐกถา บทบาทของสหภาพยุโรปในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global …

01-Energy-Saving-Committee-Holds-MUIC-Garbage-Challenge-Activity
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดกิจกรรม MUIC Garbage Challenge

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรม MUIC Garbage Challenge โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการสำนักงานสีเขียวฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องของขยะพลาสติก สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะพลาสติกให้แก่คนในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) โดยกิจกรรมได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท CirPlas  มาแชร์แนวคิดในการจัดการขยะพลาสติก รวมไปถึงการนำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งภายในกิจกรรมได้มีการแข่งขันตอบคำถามเพื่อเกี่ยวกับการคัดแยกขยะพลาสติก …

04-MUIC-Holds-1st-Innovative-College-Event-ICE
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ จัดแสดงผลงานนวัตกรรม Innovative College Event

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม Innovative …

18-MUICs-English-Math-Contest-for-High-Schoolers
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา งานสื่อสารองค์กรและศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English …

06-Exchange-and-Visiting-Students-Attend-MUIC-Orientation
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมพาทัศนศึกษาวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Asst.Prof. …

01-Cutting-edge-Student-Projects-in-MUICs-MyTech-Challenge-2022
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลจัดแข่งขัน MUIC MyTech Challenge 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา  โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ MUIC – Young …

02-MUIC-and-MU-Faculties-of-Dentistry-Pharmacy-Sign-MOU
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) …

04-MUIC-Students-Attend-From-Gen-Z-to-be-CEO-Event
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.วิทยาลัยนานาชาติสุดเจ๋งเข้ารอบ TOP 100 ของประเทศจากโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ …

02-MUIC-2nd-Runner-up-in-MU-Green-Ranking-2021
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมาข่าวความสำเร็จและรางวัล

MUIC รับรางวัล MU Green Ranking 2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 รศ. ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัล MU Green …

10-Communication-Design-Students-Thesis-Exhibition
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดแสดงผลงานศิลป์นิพนธ์ When Ideas Peak: W.I.P.”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Alexander Chabot Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ …

1000-Checkup3 copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565-2566 (1st Entry) ประมาณ 250 คน เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษา โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ …

1000-Orientation3 copy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

นศ.ใหม่มหิดลอินเตอร์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาม.มหิดล

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา นักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565-2566 (1st Entry ) เข้าร่วม “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565”  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทต้อนรับ ในโอกาสนี้ อาจารย์วิมลสิริ เหมทานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากคณะต่างๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล …

1000-mediacom-2022
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

มหิดลอินเตอร์จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “Mad Media Factory”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานศิลปนิพนธ์ปี 2565 …

1000-MUIC Welcomes Thai-Singapore International School
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการเลือกคณะที่เหมาะกับตนเอง  ณ …

11-Faculty-of-Pharmacy
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานันต์ หงษ์ฟ้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิมลศิริ เหมทานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ …

1000-COVER
ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดบ้านพร้อมได้ทดลองเรียนจริง

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUIC Open Days – Level …