กลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ

กลยุทธ์วิชาการ

หน่วยกลยุทธ์วิชาการ กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดทำประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดสัมมนา/การฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา

บริหารหลักสูตร

หน่วยบริหารหลักสูตร กลุ่มกลยุทธ์และพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแลและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเปิด ปรับปรุง ปิดหลักสูตรและรายวิชา รวมทั้งให้ข้อมูลกฎ ระเบียบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องการการพัฒนาหลักสูตร เพื่อประกันมาตรฐานและคุณภาพของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ