Thailand Web Stat Truehits.net

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานทางการศึกษาระดับโลก AACSB

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองด้านความเป็นเลิศจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก การได้การรับรองคุณภาพฯนี้เป็นการรับประกันการศึกษาด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูง โดย MUIC เป็นหนึ่งในห้าสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าว 

Stephanie M. Bryant, Executive Vice President and Chief Accreditation Officer of AACSB  ได้กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการถึงมาตรฐานการรับรองคุณภาพของสถาบัน AACSB ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุกด้านจากสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่วิทยาลัยนานาชาติ และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี พร้อมชื่นชมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับรองคุณภาพจากสถาบัน AACSB ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ “หนึ่งในภาระกิจสำคัญของวิทยาลัยนานาชาติคือการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนของวิทยาลัยฯ คงไม่เป็นการกล่าวชื่นชมเกินความจริงถึงความมุ่งมั่นของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มภาควิชาบริหารธุรกิจ นำโดยดร. เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ ในการสร้างและสะสมผลงานเป็นเวลานานกว่า 7 ปี  เนื่องด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดในการตรวจสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจของสถาบัน AACSB ขอแสดงความยินดีและชื่นชมจากใจจริงแก่ภาควิชาบริหารธุรกิจสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้”

ดร. เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ ประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้กล่าวว่า ดิฉันเชื่อมั่นว่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย และการได้รับการรับรองจากสถาบัน AACSB ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกยิ่งเป็นการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นอย่างดี นอกจากนี้กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจยังมีความมุ่งมั่นในที่จะปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพและการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ในฐานะที่เป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจของประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติมีความพร้อมในทุกด้านในการบ่มเพาะนักธุรกิจในอนาคต

จำนวนสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีเพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน AACSB ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับสากล และวิทยาลัยนานาชาติเป็น 1 ใน 5 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน AACSB 

การได้รับการรับรองโดย AACSB ช่วยเพิ่มชื่อเสียงของวิทยาลัยนานาชาติในฐานะมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมหาบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติจะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตร MBA ในสถาบันที่มีชื่อเสียง เนื่องจากสถาบันเหล่านั้นยอมรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับรองคุณภาพจากสถาบัน AACSB