การอบรมนักบริหาร

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมศักยภาพและขีดความ สามารถในการทำงานของแต่ละบุคคล ศูนย์บริการวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายแก่ชุมชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนจากผู้ฝึกสอนทรงคุณวุฒิของเรา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆ ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรม / การจัดหลักสูตรเฉพาะตัวที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ เนื่องจากเราตระหนักดีว่าแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน