การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษา

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป 2565

  • Managing Generation Diversity in Workplace

  • Digital Marketing Technique and tools

  • Work-life Balance

  • Leadership and Coaching