หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมีทักษะการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่แข็งแกร่ง นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวคิดทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ วางโมเดลธุรกิจใหม่ และรับมือกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขัน นักศึกษาจะมีโอกาสปรับหลักสูตรวิชาเลือกผ่านความเข้มข้นสองระดับซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจเฉพาะด้าน กลยุทธ์ระดับโลกและนวัตกรรมทางธุรกิจ

วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท MBA แบบรวมหรือหลักสูตร MBA 4 + 1 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯในทุกสาขา เรากำลังมองหานักศึกษาที่ต้องการเผชิญกับความท้าทายในโลกธุรกิจ โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตของนักศึกษา หลักสูตร MBA ทั้งสองรูปแบบเสนอประสบการณ์การเรียนและตัวเลือกเดียวกัน แต่มีแผนการเรียนและเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ MUIC มีโอกาสในการประกอบอาชีพในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจและสังคมในภาครัฐและเอกชน นักศึกษายังสามารถทำหน้าที่เป็นนักยุทธศาสตร์ธุรกิจ ผู้เจรจาต่อรอง และผู้แก้ปัญหา รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาธุรกิจ

ผลการเรียนรู้

ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนและทำการตัดสินใจเชิงตรรกะ
สหวิทยาการ: นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความรู้จากหลากหลายสาขา
จริยธรรม:นักศึกษาสามารถเข้าใจและประเมินประเด็นด้านจริยธรรมในบริบททางธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ: นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเชิงปริมาณ
การทำงานเป็นทีม:นักศึกษาสามารถทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จ
การสื่อสาร: นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในบริบททางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ: นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
วิทยาเขตศาลายา
โทร: +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร: +66 (0) 2441 5091
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster