แผนการศึกษา MBA 4+1

โปรแกรมมหาบัณฑิตทางธุรกิจ MBA 4+1

ถ้าคุณเป็นนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติที่มีผลการเรียนดี มีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม หลักสูตร MBA 4 + 1 สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นอาชีพเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตร MBA 4 + 1 เป็นการรวมหลักสูตรปริญญาตรี / MBA เข้าด้วยกันซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าเรียนหลักสูตร MBA ในขณะที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สิ่งนี้ทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จทั้งสองปริญญาภายใน 15 ภาคการศึกษา (5 ปี) เร็วกว่าการเรียนแต่ละปริญญาแยกกัน นักศึกษาจะมีความได้เปรียบในตลาดงานและเพิ่มศักยภาพในการหารายได้

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิชาการที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามนักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษา non-credit pre-courses นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาหลักสูตรนี้ควรสมัครในช่วงภาคการศึกษาที่ 8 ในหลักสูตรปริญญาตรีหรือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 2/3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาสามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการเรียนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตก่อนการสมัคร

นอกจากนี้ การเป็นนักศึกษาปริญญาโท MBA เราคาดว่าจะมีประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพ จึงขอแนะนำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์น้อยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้เข้ารับการฝึกงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องใช้ตามขั้นตอนต่าง ๆ สามารถดูได้ที่ด้านล่าง

หลักสูตรและรายวิชา MBA

ปริญญาตรี

ภาคการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 8

ในช่วงระยะแรกของโปรแกรมนักศึกษามีอิสระที่จะเลือกรายวิชาและพัฒนาความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมีทั้ง บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการจัดการการบริการ จิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

ปริญญาตรี + ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

ภาคการศึกษาที่ 9 – ภาคการศึกษาที่ 12

ในช่วงนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสสร้างรากฐานวิชาธุรกิจและขยายมุมมองทางธุรกิจด้วยวิชาบังคับของ MBA หลักสูตร MBA อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ MBA ได้ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อภาคการการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

ภาคการศึกษาที่ 13 – ภาคการศึกษาที่ 15

ในช่วงสุดท้ายนี้ นักศึกษาจะได้เรียนหลักสูตร MBA อย่างเต็มตัวเนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ขั้นตอนนี้จะครอบคลุมหลักสูตรที่เหลือซึ่งนักศึกษาจะต้องเผชิญกับความท้าทายในโลกธุรกิจโดยการใช้ความรู้จากวิชาเลือก MBA นอกจากนี้ในช่วงสองภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะต้องทำการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างละเอียด

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
วิทยาเขตศาลายา
โทร: +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร: +66 (0) 2441 5091
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster