แผนการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โปรแกรม MBA สองโปรแกรมออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งและนำไปสู่โลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แผน A: วิทยานิพนธ์

แผน A: วิทยานิพนธ์ แผนนี้สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจและมุ่งมั่นในการทำวิจัย จากกระบวนการ นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะเพื่อแยกแยะความแตกต่างของการวิจัยในงานเขียนที่มีอยู่, ใช้วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและให้กลยุทธ์ / การแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ดี

โครงสร้างโปรแกรมสำหรับแผน A (2) สามารถดูได้จากด้านล่าง

วิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต

แผน B หรือ สารนิพนธ์

แผน B หรือ สารนิพนธ์ ให้นักศึกษามีโอกาสกำหนดวิชาเลือก MBA คือ Global Strategy และ Innovation in Business ซึ่งสร้างความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เกิดใหม่ นักศึกษาจะได้รับความรู้ภาคปฏิบัติผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ในขณะ เดียวกันนักศึกษาก็ศึกษาค้นคว้าอิสระตามความเหมาะสมกับเป้าหมายและความสนใจของตน

โครงสร้างโปรแกรมสำหรับแผน B สามารถดูได้จากด้านล่าง

วิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
Thematic Paper 6 หน่วยกิต

หลักสูตรและรายวิชา MBA

เตรียมตัวให้พร้อม

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาพื้นฐาน

ตามที่โปรแกรม MBA เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสาขาใด ๆสมัครเรียนก็ได้ นักศึกษาจะต้องสำเร็จหลักสูตรวิชาพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรพื้นฐานนี้มีไว้เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาการที่จำเป็น,เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาปริญญาโทอย่างราบรื่น และให้เวลาพวกเขาในการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการศึกษา

วนบม 501 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการ 2 (2-0-4)

ทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ การเขียนที่มีประสิทธิภาพในบริบทของผู้จัดการธุรกิจ ทักษะการพูด และการนำเสนอ

วนบม 502 ข้อมูลและการตัดสินใจ 2 (2-0-4)

ทบทวนทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการกระจาย การสุ่มตัวอย่างและการประเมิน ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วนบม 503 ตัวแบบตารางจัดการ 2 (2-0-4)

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจโดยใช้ฟังก์ชันตรรกะ ฟังก์ชันทางระบบบัญชีและการเงิน ตัวแบบการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล ตัวควบคุมฟอร์ม วิชวลเบสิกในโปรแกรมประยุกต์สำหรับเอกซ์เซล

มีความรอบรู้

ภาคการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาบังคับหลัก

ระยะแรกของโปรแกรมคือวิชาบังคับหลักซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อขยายมุมมองทางธุรกิจของนักศึกษาด้วยความรู้ด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน วิธีการวิจัย และทักษะการจัดการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนักศึกษาและค้นพบโอกาสใหม่ๆ

วนบม 521 ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

แนวคิดพื้นฐานและมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินการรับรู้และบันทึกรายการบัญชี การจัดทำและการตีความงบการเงิน แนวคิดด้านต้นทุนที่สำคัญ พฤติกรรมต้นทุนและการคาดการณ์การวิเคราะห์ต้นทุนประมาณผลผลิตและกำไร งบประมาณ การควบคุมงบประมาณ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธ วิธีจริยธรรมและการบัญชีเพื่อความยั่งยืน

วนบม 522 เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6)

การประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และเทคนิคทางการจัดการ การวิเคราะห์ทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์ที่บริษัทเผชิญ กฎเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย การจัดการทรัพยากรที่ขาดแคลน ต้นทุนโอกาส การวิเคราะห์อุปสงค์ ตลาดและการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจแบบเปิด อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

วนบม 523 ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)

การดำเนินทางการตลาดแบบองค์รวม ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือวิเคราะห์ผู้บริโภคและคู่แข่ง การประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระดับสากล

วนบม 524 การเงินธุรกิจในโลกปัจจุบัน 3 (3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การประยุกต์การวางแผนการเงินและคาดการณ์ทางการเงิน เหตุการณ์ปัจจุบันในตลาดการเงินและการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวางแผนการเงิน มูลค่าเงินตามกาลเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าของกิจการ กลยุทธ์การตัดสินใจลงทุน กลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจทางการเงิน

วนบม 525 การจัดการบุคลากร องค์กร และ การเปลี่ยนแปลง 3 (3-0-6)

ตัวแบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ การออกแบบองค์กรในอนาคต แนวโน้มและนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรบุคคล เชาวน์ปัญญาทางอารมณ์ ความแตกต่างและการมีส่วนร่วม การจูงใจและสร้างความผูกพันของพนักงาน พฤติกรรมกลุ่มและการทำงานเป็นทีมเชิงพลวัตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อำนาจและการเมืองในองค์กร โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืน

วนบม 526 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6)

การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและการดำเนินงาน ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ผลิตภัณฑ์สินค้า การบริการ การจัดการดำเนินงาน การดำเนินงานแบบลีน การคาดการณ์และวางแผนความต้องการของตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ การจัดการคุณภาพการผลิต ระบบแบบยั่งยืน

วนบม 528 การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๑ 3 (3-0-6)

กระบวนทัศน์การวิจัย ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการวิจัย การคัดเลือกหัวข้อวิจัยและการตั้งคำถาม การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระเบียบจริยธรรมการวิจัยในคน

วนบม 529 การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๒ 3 (3-0-6)

หน่วยการวิเคราะห์และกลุ่มตัวอย่าง กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงสำรวจ เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การออกแบบงานวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัยโดยใช้ข้อมูลฑุติภูมิ

วนบม 530 กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๑ 3 (3-0-6)

บทนำเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาและการประเมินความคิดทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิจัยโดยใช้ข้อมูลฑุติภูมิ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระเบียบจริยธรรมการวิจัยในคน

วนบม 531 กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๒ 3 (3-0-6)

การวิจัยเบื้องต้น กระบวนการการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนทางยุทธวิธี

เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ภาคการศึกษาที่ 3 – ภาคการศึกษาที่ 4
วิชาเลือก

ในช่วงระยะที่สองของโปรแกรม นักศึกษาจะต้องเลือกหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้และท้าทายตัวเองผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เหมาะกับความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะรวบรวมความรู้และทักษะการทำงานของพวกเขาที่ได้เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง, ทำงานในโครงการประสบการณ์จริงจากภาคปฏิบัติและขยายธุรกิจของพวกเขา นักศึกษาที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจะต้องได้หน่วยกิตอย่างน้อย 9 หน่วยกิต (3 วิชา) ในความเชี่ยวชาญที่เลือก

กลยุทธ์ระดับโลก
ความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ระดับโลกช่วยให้นักศึกษาสามารถขยายมุมมองของพวกเขาในโลกธุรกิจและปรับแต่งทักษะของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ความประสบความสำเร็จนี้สร้างผู้จัดการที่มีความสามารถในการกำหนดความคิดทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และมีความสามารถในการจัดการธุรกิจใหม่หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่ผ่านเครื่องมือเชิงปริมาณและคุณภาพ

วนบม 613 การจัดการความหลากหลายระดับสากล 3 (3-0-6)

การประเมินสภาวะแวดล้อมระดับโลก (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย และเทคโนโลยี) จริยธรรมในการจัดการระดับสากลและการรับฟังความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความเข้าใจบทบาทของมิติทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อการปฏิบัติด้านการจัดการ การติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การต่อรองและการตัดสินใจระหว่างวัฒนธรรม

วนบม 614 การจัดการการค้าระดับสากล 3 (3-0-6)

การขยายการค้าไปต่างประเทศ โลกาภิวัตน์ของการผลิตและตลาด การกีดกันทางการค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า การจัดการเครือข่าย

วนบม 615 การจัดการกลยุทธ์ระดับสากล 3 (3-0-6)

การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางมหภาคระดับโลก การวิเคราะห์ตลาดโลก การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันระดับโลก การสำรวจและเลือกตลาด กลยุทธ์การตลาดระดับสากล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับสากล การดำเนินการกลยุทธ์

นวัตกรรมในการทำธุรกิจ
ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมในธุรกิจให้ประสบการณ์การศึกษาของการวิจัยและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อผลิตผู้นำที่เปิดกว้าง ผู้ที่สามารถระบุโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรมคิดค้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างมูลค่าภายในองค์กรที่มีอยู่หรือกิจการใหม่

ICBA 623 Innovation Strategy and Creativity

Innovation process, innovation strategy, creative problem solving, design concept, human-centered design thinking, idea generation; concept development, innovative leadership

ICBA 624 Innovation Implementation and Technology

Technology management, technology strategy, r&d management, patents and intellectual property, disruptive technologies, project escalation, technological disasters

ICBA 625 Innovation Project

New product development, problem identification, situational and macro-environmental analysis, company analysis, customer insight development, iterative design and prototyping

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
นอกเหนือจากวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแล้ว หลักสูตรยังมีวิชาเลือกอื่นๆ ให้นักศึกษาสามารถเลือกเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

วนบม 616 สัมมนาด้านธุรกิจทั่วโลก 3 (3-0-6)

แนวโน้มปัจจุบันและอนาคตในโลกธุรกิจ การประยุกต์เครื่องมือทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต อุปสรรคปัญหาทางธุรกิจในเอเชียและทั่วโลก

วนบม 626 สัมมนาด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 (3-0-6)

ประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม การแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

วนบม 631 แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ 3 (3-0-6)

การปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับท้องถิ่น การผลิตภายในประเทศหรือองค์กรและการจัดจ้างจากภายนอก การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก กลยุทธ์การขยายตลาด การวางแผนกลยุทธ์หน่วยธุรกิจ ภาษีนำเข้าและส่งออก การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน

วนบม 632 ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก 3 (3-0-6)

กิจกรรมเดินทางเพื่อการเรียนรู้ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก

เป็นนักปฏิบัติ

ภาคการศึกษาที่ 5 – ภาคการศึกษาที่ 6
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ในช่วงไตรมาสที่ 5 และ 6 (ถ้าจำเป็น) นักศึกษาจะต้องทำการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างละเอียด

วนบม 698 วิทยานิพนธ์ 15 (0-45-0)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กระบวนการการวางแผน การออกแบบ การรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย การสรุป และการนำเสนอผล จริยธรรมในงานวิจัยในคน การพัฒนาวิทยานิพนธ์

วนบม 697 สารนิพนธ์ 6 (0-18-0)

การศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กระบวนการการวางแผน การออกแบบ การรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย การสรุป และการนำเสนอผล จริยธรรมในงานวิจัยในคน การรายงานผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรม การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจ การเสนอคำแนะนำ หรือการพัฒนาแผนธุรกิจ การพัฒนาสารนิพนธ์

สำนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (iGS)

ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารอทิตยาทร
วิทยาเขตศาลายา
โทร: +66 (0) 2700 5000 #4483
โทรสาร: +66 (0) 2441 5091
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster