วิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ, มหิดลอินเตอร์) > หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล > ระดับปริญญาโท > หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (MM)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความเข้าใจครอบคลุมบริบทด้านการท่องเที่ยวและการจัดการการบริการนานาชาติ

หลักสูตรออกแบบมาเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการวิเคราะห์และการจัดการที่จำเป็นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วและท้าทาย ออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการและฝึกอบรมระดับสากล มีการปรัปปรุงหลักสูตรใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้มหาบัณฑิตของเราสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

ผลการเรียนรู้

  • ประเมินภาวะผู้นำและประเด็นด้านจริยธรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • วิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการและผู้ประกอบการในสถานการณ์การท่องเที่ยวและการบริการที่เกิดขึ้นจริง
  • ประเมินสถานการณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปรับปรุงหรือพัฒนาปัญหา / ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • พัฒนาวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
  • ประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพและ / หรือเชิงปริมาณเพื่อให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการบริการเชิงวิชาการ หรืออุตสาหกรรม / ธุรกิจ

International Graduate Studies Office (iGS)

Room 422, 4th Floor,
Aditayathorn Building
Salaya Campus
Phone: +66 (0) 2700 5000 #4483
Fax: +66 (0) 2441 5091
Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster