แผนการศึกษา MM

แผน A หรือวิทยานิพนธ์

โครงสร้างโปรแกรมแผน A (2) สามารถดูได้จากด้านล่าง

วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
15 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
รวมหน่วยกิตทั้งหมด (ไม่น้อยกว่านี้)
45 หน่วยกิต

แผน B สารนิพนธ์

โครงสร้างโปรแกรมแผน B สามารถดูได้จากด้านล่างนี้

วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
 วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทั้งหมด (ไม่น้อยกว่านี้)
45 หน่วยกิต

หลักสูตรและรายวิชา MM

วนทบ 501 การจัดการการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การจัดการการตลาดบนโลกดิจิตัลและการตลาดในโลกปัจจุบันในมุมมองของการจัดการและการประกอบ การกำหนดการบริการ การเผชิญหน้ากับการบริการและการสื่อสารการบริการ ความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยกลยุทธ์ทางการตลาดและการสนับสนุนจากผู้บริหารในระดับต่าง ๆ

วนทบ 502 การจัดการและการพัฒนาคุณภาพบริการ 3 (3-0-6)

การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการบริการในมุมมองของการจัดการและการประกอบ การให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า การฝึกฝนทรัพยากรมนุษย์ ความหมายและนัยสำคัญของคุณภาพของลูกค้าและคุณภาพการบริการ กระบวนการการจัดการคุณภาพ ผลกระทบของการจัดการคุณภาพต่อองค์กรและความสำคัญของคุณภาพการบริการต่อแนวคิดการท่องเที่ยวและการบริการ กลไกการจัดการคุณภาพ การใช้ระบบการวัดผลแบบการจัดเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดการและการพัฒนาคุณภาพการบริการในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

วนทบ 503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการท่องเที่ยวและการบริการระดับโลก 3 (3-0-6)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการในมุมมองของการจัดการและการประกอบการ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายงานและหน้าที่ในองค์กรยุคปัจจุบัน หลักการทางยุทธศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการดำเนินงาน การบริหารบุคลากรต่างวัย ความจำเป็นของคุณภาพภาวะผู้นำในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างสมรรถนะ การจัดการและการพัฒนาผลงานของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

วนทบ 504 การจัดการการเงินและสินทรัพย์ในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การจัดการการเงินและสินทรัพย์ในมุมมองของการจัดการและการประกอบการ แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีของการเงินและการจัดการสินทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมและวางแผนทางการเงินและสินทรัพย์ อัตราส่วนทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงทางการเงินและสินทรัพย์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาเงินกู้และตราสารทุน ต้นทุนเงินทุน การจัดงบประมาณการลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การประเมินสินทรัพย์

วนทบ 505 การจัดการรายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การจัดการรายได้สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในมุมมองของการจัดการและการประกอบการ หลักการการบริหารรายได้ เส้นทางของรายได้และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ องค์ประกอบของการจัดการรายได้ พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การผสานรวมมิติข้อมูลตลาด กระบวนการคาดการณ์ การคำนวณรายได้ การจำลองการจัดการรายได้

วนทบ 506 เศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการจัดการบริการในมุมมองของการจัดการและการประกอบการ แนวคิดด้านไอที อินเทอร์เนต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิก การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำธุรกิจอิเล็คทรอนิค เครือข่ายทางสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบการสำรองที่นั่งหรือที่พักผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร กลยุทธ์และการวางแผนด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจบริการ การดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยในเศรษฐกิจดิจิทัล ประเด็นด้านจริยธรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล

วนทบ 507 ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การทำวิจัยเบื้องต้น การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ กระบวนการทำวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย

วนทบ 508 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประกอบการในวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การสร้างและการดำเนินการของแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในระดับต่างๆ ขององค์กร แนวคิดทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ประเด็นด้านกลยุทธ์และประกอบการต่างๆ จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจ ประธานบริหารหรือผู้จัดการทั่วไปขององค์กรด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากรและความสามารถเพื่อที่จะบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจ ในสภาวะที่การแข่งขันสูงและในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ภาวะผู้นำ

วิชาเลือก

แผน ก (2) - ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผน ข - ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วนทบ 601 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร 3 (3-0-6)

การพัฒนาและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร พื้นฐานทางโภชนาการ การตลาดและการขาย การวางแผน การออกแบบ การกำหนดราคา และการประเมินผลเมนูอาหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงิน สูตรมาตรฐาน การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ การจัดซื้อ การจัดเก็บและการเบิกใช้ มาตรฐานการควบคุมต้นทุนแรงงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงร้านอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบร้านอาหารและอุปกรณ์ ธุรกิจจัดเลี้ยง วิศวกรรมและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการร้านอาหารในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

วนทบ 602 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ 3 (3-0-6)

การพัฒนาและการจัดการธุรกิจการจัดงานอีเวนต์ การจัดการโครงการ การวางแผนงาน การออกแบบ การจัดการ และการดำเนินงานอีเวนต์ การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบของงานอีเวนต์ การตลาดงานอีเวนต์ การจัดการคนเก่ง การสนับสนุน การจัดการทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ การติดตามภายหลังงานอีเวนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานอีเวนต์ ทิศทาง แนวโน้มและเทคโนโลยีในการจัดงาน อีเวนต์

วนทบ 603 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่พัก 3 (3-0-6)

การพัฒนาธุรกิจที่พัก การจัดการธุรกิจที่พักโดยมุ่งเน้นไปที่โรงแรมและรีสอร์ท การเลือกที่ตั้ง ประเด็นด้านกฏหมายและภาษี การพัฒนาแผนธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบองค์กร การจัดการการดำเนินงานส่วนหน้าและหลัง การขายและการตลาด การจัดการรายได้ ระบบควาปลอดภัย ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการบัญชีและการเงิน การขยายกิจการและการจัดการที่พักที่มีหลายหน่วย การจัดการความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ การจัดการธุรกิจที่พักในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

วนทบ 604 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

การวางแผนพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากการตัดสินใจผ่านการประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล

วนทบ 605 ภาวะผู้นำและจรรยาบรรณในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

คุณลักษณะของภาวะผู้นำ รูปแบบของภาวะผู้นำ การศึกษาประเด็นสำคัญของการเป็นผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมการบริการ ทฤษฎีพื้นฐานด้านจริยธรรม พื้นฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และการเรียนรู้แนวคิดและปัญหาด้านจริยธรรมในอุตสาหกรรมการบริการ กระบวนการสำคัญสำหรับการตรวจสอบตนเอง วิธีการทดสอบและประยุกต์ทฤษฎีในการทำงาน

วนทบ 606 สัมมนาประเด็นปัจจุบันในโลกการท่องเที่ยวและการบริการ 3 (3-0-6)

ความเป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจการบริการในเอเชีย ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม การบริหารความแตกต่าง โอกาสในการทำงานและความก้าวหน้า การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมการบริการระหว่างเอเชียและโลกตะวันตก ทิศทาง แนวโน้ม และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน

วนทบ 607 หัวข้อพิเศษ 1 3 (3-0-6)

ประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ

วนทบ 608 หัวข้อพิเศษ 2 3 (3-0-6)

ประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ

วิทยานิพนธ์

วนทบ 698 วิทยานิพนธ์ 15 (0-45-0)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ กระบวนการการวางแผน การออกแบบ การรวมรวมข้อมูล การดำเนินการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ อภิปราย สรุป และการนำเสนอผลของงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

วนทบ 697 สารนิพนธ์ 6 (0-18-0)

การศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระหรือพัฒนาแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ กระบวนการการวางแผน การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปราย การสรุปและนำเสนอผลของการศึกษาหรือการพัฒนาแผนธุรกิจ การรายงานผลจากการทบทวนวรรณกรรมหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ การเรียบเรียงสารนิพนธ์ 

International Graduate Studies Office (iGS)

Room 422, 4th Floor,
Aditayathorn Building
Salaya Campus
Phone: +66 (0) 2700 5000 #4483
Fax: +66 (0) 2441 5091
Mobile: +66 (0) 96 685 1334
Email: icgrad@mahidol.ac.th


W3Schools muicmaster