หลักสูตร PC/MP

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)
หลักสูตรพื้นฐานทางภาษา (PC)
หลักสูตรพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (MP)

พันธกิจ
“พันธกิจของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ การมอบประสบการณ์การศึกษาด้วยการปลูกฝังทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่นักเรียน ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกให้มีความรับผิดชอบ อีกทั้งกระตุ้นความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับโลกใบนี้”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) จัดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม พร้อมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนบางสาขาวิชา
  • ลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ Mathematical Foundations Program (MP) จัดสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเข้ม