หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP) คืออะไร

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มีความจำเป็นต้องปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติต่อไป

หลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MP)

MP ย่อมาจาก Mathematical Foundations Program หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้คณิตศาสตร์เทียบเท่ากับการสอบผ่านรายวิชา Foundation Math
การเรียนการสอนประกอบด้วย 2 รายวิชาได้แก่

 • Mathematical Foundations Course 1
  (M1: Elementary Math) คณิตศาสตร์ระดับเบื้องต้น
 • Mathematical Foundations Course 2
  (M2: Foundation Math) คณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน

ปฏิทินการศึกษา PC/MP

ข้อมูลทั่วไป

คณาจารย์

วิธีสมัครเพื่อเข้าเรียน MP

ผู้สมัครต้องสมัครผ่าน งานรับสมัครและจัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
MP Level ชื่อหลักสูตร ข้อกำหนดการลงทะเบียนตามสาขาวิชา
ICMC&ICCD ICIR BBA Inter. Studies(ICCU) B.M.(ICIH)
M1
คณิตศาสตร์ระดับเบื้องต้น
(Elementary Math Level)
M2
คณิตศาสตร์ระดับพื้นฐาน
(Foundation Math Level)

เกณฑ์การรับเข้าเรียนและการลงทะเบียน

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน (Admissions Requirement) และผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครจากทุกสาขาวิชาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งสองรายวิชาคือ M1 และ M2

 

 

ข้อกำหนดการเรียน

 • นักเรียนต้องสอบผ่านระดับชั้น M1 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น M2
 • นักเรียนต้องเข้าเรียน ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดและต้องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์
 • นักเรียนมีสิทธิ์เรียนระดับชั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น

เกณฑ์การสอบผ่าน

 • นักเรียนต้องสอบผ่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Course Syllabus หากนักเรียนสอบผ่านรายวิชา M2 แล้ว ผลการสอบรายวิชา M2 และผลคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษจะได้รับการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ MUIC
 • หากนักเรียนสอบไม่ผ่านรายวิชาใดๆ ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และผลคะแนนสอบเข้า MUIC จะถือเป็นโมฆะ

ระยะเวลาเรียน:

 • 10 สัปดาห์ (5 สัปดาห์ หรือ 48 ชั่วโมงต่อระดับชั้น)
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 17.00 น. (ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ระดับชั้น M1 เรียนสัปดาห์ที่ 1 – สัปดาห์ที่ 5 ของปฏิทินการศึกษา PC
 • ระดับชั้น M2 เรียนสัปดาห์ที่ 6 – สัปดาห์ที่ 10 ของปฏิทินการศึกษา PC

อัตราค่าลงทะเบียนเรียน : 30,000 บาท ต่อหลักสูตร (10 สัปดาห์)

หมายเหตุ:
1. นักเรียนไม่สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงผลการสอบ MP ทุกกรณี
2. PC จะส่งผลสอบปลายภาคของ MP เพื่อเข้าขั้นตอนการรับเข้าของ MUIC โดยอัตโนมัติ ดังนั้นนักเรียน MP จึงไม่ต้องสอบเข้า MUIC ใหม่อีกครั้ง

ปฏิทินการศึกษาของหลักสูตร MP

การใช้ระบบ quarter ปฏิทินการศึกษาของโปรแกรมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (MP) สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ปฏิทินการศึกษาด้านล่างจะแสดงให้เห็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ MP จะเริ่มเรียนและเข้าศึกษาที่ MUIC ต่อไป

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร MP ใน quarter ใดๆ ของ PC มีสิทธิ์เข้าเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในภาคการศึกษาต่อไปนี้

PC Quarter ระบบไตรภาคของ MUIC
นักเรียนที่สอบผ่าน MP program จะเข้าศึกษาที่   MUIC ในเดือนต่อไปนี้
Quarter 1 (มกราคม – มีนาคม) → Trimester III (เมษายน – กรกฎาคม)
Quarter 2 (มีนาคม – มิถุนายน) → Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 3 (มิถุนายน – สิงหาคม) → Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 4 (กันยายน – พฤศจิกายน) → Trimester II (มกราคม – มีนาคม)

ระยะเวลาของหลักสูตร MP: 5 สัปดาห์ต่อหลักสูตร; 2 หลักสูตร (M1 และ M2) ต่อ quarter (10 สัปดาห์) เรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ผู้สมัครควรตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของ PC และ MP เพื่อจัดแผนการเรียนของผู้สมัครไม่ว่าจะสมัคร MP หรือ MUIC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้า MUIC ของผู้สมัคร

ตัวอย่าง:  นักเรียนได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน MP ในไตรมาสที่ 4/2562 นักเรียนจะเริ่มเรียน M1 ในเดือนกันยายน 2562 และเรียนจบหลักสูตร M2 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากนั้นสามารถเรียนที่ MUIC ในเดือนมกราคม 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563)

TCAS

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

1. หากนักเรียนมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตร PC/MP ชื่อของนักเรียนจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือไม่

 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน PC หรือ MP จะยังไม่ถูกส่งชื่อเข้า TCAS แต่นักเรียนจะถูกส่งชื่อไประบบ TCAS เมื่อนักเรียนสอบผ่านเข้า MUIC และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา MUIC แล้วเท่านั้น

2. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ TCAS กับมหาวิทยาลัยอื่นไว้ ต้องทำอย่างไร ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร PC/MP

 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร MP หรือ PC ได้ตามปกติ แต่นักเรียนต้องยกเลิกสถานะในระบบ TCAS ให้เรียบร้อยก่อนเข้าศึกษาต่อ ปี1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ติดต่อได้ที่

วันและเวลาทำการ: :วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
(+66) 2700 5000 #3902-3905
(+66) 83-995-7107, (+66) 89-550-7478
 icpc@mahidol.ac.th