ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) หรือเดิมเรียกว่า โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ

การดำเนินงานในช่วงแรก (พ.ศ. 2541-2542) ทาง PC จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ PC1 และ PC2 โดยแต่ละระดับจะมีนักเรียนเพียง 2 กลุ่มเรียนเท่านั้น โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย (PC) ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนจากจำนวนนักเรียนที่สามารถผ่านการสอบเข้าศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และจำนวนนักเรียนลงทะเบียนเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ปี 2543 โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย (PC) จึงเพิ่มระดับชั้นการเรียน (Level) เป็น 4 ระดับ เพื่อขยายโอกาสให้แก่กลุ่มผู้เรียนและรองรับความนิยมที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของหลักสูตร

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย ได้รับการขนานนามใหม่ว่า “ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์” โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับ คือ PC1 (Level 1), PC2 (Level 2), PC3 (Level 3) และ PC4 (Level 4)

ในแต่ละภาคการศึกษา (Quarter) มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนเฉลี่ย 400 – 500 คน แบ่งเป็น 15 – 22 กลุ่มเรียน นอกจากนักเรียนไทยแล้วยังมีนักเรียนมาจากอีกหลายประเทศ ได้แก่ ภูฏาน จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี สวีเดน ไต้หวัน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปฏิทินการศึกษา PC/MP

ข้อมูลทั่วไป

คณาจารย์

ฉันจะสมัครเรียนที่ PC ได้อย่างไร

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตร PC ผ่านทาง:

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์เข้าเรียนที่ PC ผ่านการสอบตรงเข้าเรียน PC (PC Direct Track) หรือสมัครสอบเข้าที่ MUIC แล้วผู้สมัครมีทักษะภาษาอังกฤษไม่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าเรียนที่ MUIC แต่ทางวิทยาลัยเห็นศักยภาพในตัวผู้สมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครเหล่านี้จะมีสิทธิ์ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้เป็นนักเรียน PC และศึกษาที่ PC ก่อนเข้าสู่ MUIC ต่อไปป

หลักสูตรของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) ในแต่ละระดับชั้นกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน รวมถึงให้อิสระแก่อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน คุณสมบัติที่โดดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญของกระบวนการค้นพบ บูรณาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้ภาษา

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ การจัดระดับชั้นเรียนจะจัดตามความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน ในแต่ละระดับใช้ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์

PC ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลักสูตรมุ่งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ นอกจากความรู้ที่ได้จากรายวิชาหลักตามระดับชั้นแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้จากการทำโครงงาน (Project) ในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับ PC1 และ PC2 ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ การค้นคว้าวิจัย การคิดเชิงวิเคราะห์ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั่วไปให้แก่ผู้เรียนด้วย

ส่วนระดับ PC3 และ PC4 นักเรียนจะต้องทำรายงานประจำภาคการศึกษา (Term papers) การเขียนเรียงความที่ใช้การอ้างอิง (Reference essay) และการเสวนาแบบกลุ่มย่อย (Group Discussions) ตลอดจนใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ (Academic Vocabulary) ตรรกะ (Logic) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

เมื่อนักเรียนสอบผ่านหลักสูตร PC แล้ว นักเรียนควรได้พัฒนาความสามารถ ดังนี้

 • การค้นหาตนเองก่อนการเรียน MUIC อย่างแท้จริง
 • เข้าใจหลักไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 • ใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
 • เข้าใจหลักการเขียนเรียงความ การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • ทักษะการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนระดับปริญญาตรี
 • สามารถประเมินกลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • มีสังคมที่กว้างขึ้น และเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาติต่างๆ

รายละเอียดการเรียนแบบสรุปและตัวอย่างผลงานในแต่ละระดับชั้น

PC1 (Elementary/ระดับเบื้องต้น)

 • Reading/ Writing/ Listening & Speaking
 • Term project หัวข้อจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ การค้นคว้าวิจัย การคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี

PC2 (Pre-Intermediate/ระดับก่อนปานกลาง)

 • Reading/ Writing /Listening & Speaking/ คณิตศาสตร์*
 • Term project หัวข้อประเด็นต่างๆ ของสังคม ที่มุ่งพัฒนาทักษะ การค้นคว้าวิจัย การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี

PC3 (Intermediate/ระดับปานกลาง)

 • Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading/ คณิตศาสตร์*
 • รายงานประจำภาคการศึกษา (Term Papers) การเขียนเรียงความที่ใช้การอ้างอิง (Reference Essays) และการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussions)

PC4 (Upper-Intermediate/ระดับสูง)

Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic Reading/ คณิตศาสตร์*

 • รายงานประจำภาคการศึกษา (Term Papers) การเขียนเรียงความที่ใช้การอ้างอิง (Reference Essays) และการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussions) ตลอดจนการใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ (Academic Vocabulary) ตรรกะ (Logic) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

เกณฑ์การวัดผลการเรียน PC

เกณฑ์การวัดผลการเรียน PC1-PC2

นักเรียนจะต้องได้ผลสอบปลายภาค D+ (65%) ขึ้นไป โดยต้องสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์การเรียน (Course objective) ที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชาของแต่ละระดับชั้น (Course Syllabus) นักเรียน PC 1 และ PC 2 ที่มีผลการเรียนโดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียนแบบข้ามชั้น

เกณฑ์การวัดผลการเรียน PC3

นักเรียนจะต้องได้ผลสอบปลายภาค D+ (65%) ขึ้นไป โดยต้องสอบผ่านทุกวัตถุประสงค์การเรียน (Course objective) ที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชาของแต่ละระดับชั้น (Course Syllabus) รวมถึงการทำรายงานประจำภาคการศึกษา (Term papers)

เกณฑ์การสอบผ่าน PC 4 และการสอบเข้าเป็นนักศึกษา MUIC

 • สอบผ่านทุกวัตถุประสงค์การเรียน (Course Objectives) ที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตรระดับชั้น PC4 (Course Syllabus) หรือมีผลการเรียนตั้งแต่ D+ หรือ 65% ขึ้นไป
 • แสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมของการเป็นนักเรียน PC
 • สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นหรือเทียบเท่าตามข้อกำหนดของสาขาที่เลือกเรียน
 • ผ่านการทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ (TWE)* ซึ่ง MUIC English Studies Program เป็นผู้ออกข้อสอบ ตรวจและประเมินผล
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าศึกษาของสาขาวิชาที่เลือก หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ MUIC กำหนด

ทั้งนี้ หากนักเรียนสอบผ่านตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น นักเรียน PC4 จะได้เข้าศึกษาที่ MUIC โดยไม่ต้องสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ หรือ MUIC Entrance Examination อีก

การเรียนซ้ำชั้นหรือการสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์

 • นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีสิทธิ์เรียนซ้ำชั้น (Repeat) เพียงครั้งเดียว
 • หากนักเรียนสอบไม่ผ่านในการเรียนครั้งที่ 2 ถือว่าพ้นสภาพ การอนุญาตให้เรียนซ้ำชั้นเพียงครั้งเดียวนี้มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้ได้ตามเกณฑ์ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนระดับ PC2, PC3 และ PC4 ที่มีคะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา (Major) จะต้องเรียนปรับพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น โดย PC เปิดสอน 2 วิชา ได้แก่วิชา Elementary Math และ Foundation Math หรือรายวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกเรียน ผลการเรียนทั้ง 2 วิชานี้ สามารถโอนเพื่อใช้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ การจัดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับผลคะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์จาก MUIC Entrance Examination หรือสาขาวิชาที่เลือกเรียนของนักเรียนแต่ละคน

เงื่อนไขการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อวิชา ระดับชั้นที่เปิดสอน เงื่อนไขการเรียน
Elementary Math* PC2, PC3 และ PC4 วิชาบังคับ (ต้องสอบผ่าน)
Foundation Math PC2 และ PC3 วิชาเลือก (ไม่บังคับเรียน)

*ยกเว้นนักเรียนที่มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ผ่าน หรือเทียบเท่าการสอบผ่านวิชา Elementary Math

TWE—การทดสอบ Test of Written English (TWE) สำหรับนักเรียน PC4 เท่านั้น

นักเรียน PC4 ที่สอบปลายภาคระดับ PC4 ผ่านแล้ว นักเรียนต้องทำแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ (TWE) เพื่อจัดระดับชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ MUIC ผลการสอบมีดังนี้

 • นักเรียนที่มีผลการสอบดี – เรียนวิชา EC1 (English Communication 1)
 • นักเรียนที่มีผลการสอบตามเกณฑ์ – เรียนวิชา ERS (English Resource Skills)
 • สอบไม่ผ่าน – ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ( TWE) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ MUIC นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ MUIC

ปฏิทินการศึกษา PC/MP

นักเรียนที่สอบผ่าน PC4 และTWE แล้ว สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC) ได้ตามระบบไตรภาคของ MUIC ดังนี้

ภาคการศึกษา PC (ระบบไตรมาส) ภาคการศึกษา MUIC (ระบบไตรภาค)
Quarter 1 (มกราคม – มีนาคม) Trimester III (เมษายน – กรกฎาคม)
Quarter 2 (มีนาคม – มิถุนายน) Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 3 (มิถุนายน – สิงหาคม) Trimester I (กันยายน – ธันวาคม)
Quarter 4 (กันยายน – พฤศจิกายน) Trimester II (มกราคม – มีนาคม )

 

ตัวอย่าง

 • ภาคการศึกษาแรก นักเรียนเริ่มเรียน  PC3 ใน Quarter 4/2019 (กันยายน 2562)
 • ภาคกาศึกษาที่สอง ได้เลื่อนชั้นเป็น PC4  ใน Quarter 1/2020 (มกราคม 2563)
 • สอบผ่าน PC4 และ TWE นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน MUIC ใน Trimester III (เมษายน 2563)

TCAS

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

1. หากนักเรียนมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตร PC/MP ชื่อของนักเรียนจะถูกส่งเข้าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS) หรือไม่

 • นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน PC หรือ MP จะยังไม่ถูกส่งชื่อเข้า TCAS แต่นักเรียนจะถูกส่งชื่อไประบบ TCAS เมื่อนักเรียนสอบผ่านเข้า MUIC และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา MUIC แล้วเท่านั้น

2. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ TCAS กับมหาวิทยาลัยอื่นไว้ ต้องทำอย่างไร ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร PC/MP

 • นักเรียนสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร MP หรือ PC ได้ตามปกติ แต่นักเรียนต้องยกเลิกสถานะในระบบ TCAS ให้เรียบร้อยก่อนเข้าศึกษาต่อ ปี 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สำนักงานศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ติดต่อได้ที่

วันและเวลาทำการ: :วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
(+66)2700 5000 #3902-3905
(+66)83-995-7107, (+66)89-550-7478
 icpc@mahidol.ac.th