ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ฝึกฝนการใช้ความรู้เชิงทฤษฎี ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างงานออกแบบที่ตอบโจทย์ การศึกษาในวิชาเอกนี้ เป็นการศึกษาในสภาพแวดล้อมของ การเรียนการสอนที่เป็นสากล เน้นการปฏิบัติ ที่ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดและการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตงานออกแบบนิเทศศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

โอกาสในการทำงาน

ผู้อำนวยการสร้างสรรค์, นักออกแบบกราฟิก, ผู้กำกับศิลป์, นักออกแบบการและวางแผนโครงการโฆษณา, ผู้ออกแบบสัญลักษณ์และระบบอัตลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์, นักออกแบบเว็บไซต์, นักออกแบบการสื่อสารในสื่อออนไลน์, นักออกแบบกราฟิกในสิ่งแวดล้อมและระบบป้าย, นักออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม, ผู้ออกแบบชุดภาพและข้อมูล, ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์, นักออกแบบมัลติมีเดีย / อินเทอร์แอคทีฟ, นักออกแบบ UI และ UX UI, UX

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา
จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มีหน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
16 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
128 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ
116 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
 8 หน่วยกิต

ต้องได้รับหน่วยกิตทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต

หมายเหตุ: หากนักศึกษาได้รับการบรรจุให้อยู่ในกลุ่ม ‘Advanced Track’ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดแผนการสอน

สำนักงานกลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม

ห้อง 632 ชั้น 6
อาคารอทิตยาทร
โทร +66 (0) 2700 5000
Fax: +66 (0) 2700 5011
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์
8.00 น – 17.00 น.